Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 777-ПВР/НС
София, 21 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. в Столична община, район „Оборище“

Постъпило е писмо с вх. № ПВРНС-15-41/20.10.2021 г. от РИК 24– София, с което районната избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 57-НС/ПВР от 19.10.2021 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК, поради липса на необходимо мнозинство.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 19.10.2021 г. с вх. № 44-НС/ПВР/07.10.2021г. в РИК 24 – София, е постъпило писмено предложение от кмета на район „Оборище“ в Столична община за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка. Към предложението са приложени всички изискуеми документи, в това число Покана до парламентарно представените и до други партии за участие в консултации за състави на СИК, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му, както и протокол от проведени консултации при кмета на район „Оборище“ за определяне съставите на СИК на територията на района. Към същото са приложени и списък на резервните членове със същото съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите, пълномощните на лицата, участвали в преговорите. На консултациите са присъствали представители на парламентарно представените в 46-тото Народно събрание партии и коалиции. Постигнато е съгласие за разпределението на членовете на СИК, протоколът е разписан от всички присъствали без възражения или особени мнения.

На 19.10.2021 г. , на редовно заседание при присъствали 16 от общо 17 членове РИК 24 – София, е разгледала представените документи по цитираната преписка с вх. № 44/07.10.2021 г. По време на заседание е заявено особено мнение от един от присъстващите членове и към протокола е приложено такова. От присъствалите 16 души 9 са гласували „ЗА“ и 7 – „ПРОТИВ“ и поради липса на необходимо мнозинство е постановено решение за отхвърляне.

На 20.10.2021 г. преписката по решение № 57-НС/ПВР от 19.10.2021 г. е препратена на ЦИК на основание чл. 91, ал. 8 ИК.

На база на установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия счита, че решение 57-НС/ПВР от 19.10.2021 г. следва да бъде отменено, а преписката да бъде върната на РИК 24 – София незабавно, за произнасяне с решение за назначаване на съставите на СИК в район „Оборище“ в съответствие с писменото предложение на кмета на района. Съображенията за това са следните:

В резултат на проведеното поименно гласуване и видно от диспозитива на представеното решение № 57-НС/ПВР от 19.10.2021 г. на РИК 24 – София, се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответния район, РИК е постановила, макар и в хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК, решение за отхвърляне. 

В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност РИК 24 – София, е била длъжна при наличие на постигнато съгласие между всички парламентарно представени партии и коалиции, участващи в консултациите, да назначи ръководства и състав на СИК така, както е направено предложението на кмета на района.

Степента на обвързаност по чл. 91, ал. 11 ИК на избирателните комисии в случаите, когато е постигнато съгласие да назначават секционните избирателни комисии по предложението на кмета на района, е такава, че начинът на изпълнение на правомощието е обвързан с изпълнителното основание и органът е длъжен да се съобрази с него. Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, и, от друга, не може да избира формата на решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 57-НС/ПВР от 19.06.2021 г. на Районна избирателна комисия 24 – София, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 57-НС/ПВР от 19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия 24 – София и УКАЗВА на комисията да се поизнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в район „Оборище“ в съответствие с писменото предложение на кмета на района.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения