Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 763-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 244 във връзка чл. 254 от Изборния кодекс и т. 19 от Решение на ЦИК № 697-НС от 14 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО")

1. Възлага на ГД „ГРАО" при Министерството на регионалното развитие да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи за всеки кандидат дали отговаря на следните условия:

- да е навършил 21 години към 5 октомври 2014 г. включително;

- дали няма друго гражданство освен българско;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка в срок до 4 септември 2014 г. включително на ГД „ГРАО" списък на кандидатите в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

3. ГД „ГРАО" извършва проверката по т. 1 в срок до 6 септември 2014 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

 

ІІ. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

1. Централната избирателна комисия предоставя на преброителя получените от РИК списъци с регистрирани кандидати в EXСEL формат веднага след получаването им.

2. Преброителят извършва проверка:

а) дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район.

3. Преброителят извършва проверката и предоставя резултата от нея на ЦИК в срок до 6 септември 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

771-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения