Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 760-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-576/09.09.2011 г. от преупълномощения председател на ПП „Движение за права и свободи" в община Алфатар, област Силистра, Севал Исмаил Мустанова да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Хюлия Илхан Мехмедалиева от квотата на ПП "Движение за права и свободи" да бъде назначена за член на ОИК - Алфатар, Ирена Димова Илиева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Хюлия Илхан Мехмедалиева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Ирена Димова Илиева.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-411/24.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощена да представлява ПП "ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, Янка Господинова да бъде направена промяна в състава на ОИК - Алфатар, като на мястото на Венцислава Костадинова Михайлова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена за член на ОИК - Алфатар, Катя Димитрова Минкова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Венцислава Костадинова Михайлова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Катя Димитрова Минкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Хюлия Илхан Мехмедалиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Венцислава Костадинова Михайлова, ЕГН ...и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Ирена Димова Илиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Катя Димитрова Минкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения