Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 724-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Долни чифлик, област Варна, назначена с Решение № 157-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-551 от 07.09.2011 г. от Красимира Пенева Анастасова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено със молба от Кремена Йорданова Михова - член на ОИК в община Долни чифлик, област Варна, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Невена Йорданова Михова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Кремена Йорданова Михова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Невена Йорданова Михова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения