Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 724-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Долни чифлик, област Варна, назначена с Решение № 157-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-551 от 07.09.2011 г. от Красимира Пенева Анастасова, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено със молба от Кремена Йорданова Михова - член на ОИК в община Долни чифлик, област Варна, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Невена Йорданова Михова, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Кремена Йорданова Михова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна, и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Невена Йорданова Михова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Долни чифлик, област Варна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения