Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 723-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от адв. Ивета Стоянова Кабакчиева – пълномощник на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, срещу решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК в община Троян, област Ловеч

Постъпила е жалба с вх. № 620 от 02.09.2011 г. на ЦИК от адв. Ивета Стоянова Кабакчиева - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, с която се моли решението да бъде отменено като незаконосъобразно и противоречащо на закона и при условията на евентуалност, ако комисията счете, че пороците на решението не водят до отмяна на цялото решение, то да бъде отменено в частта/частите, в които е регистрирано за изписване в бюлетината „ВМРО - НИЕ" и да го измени или да даде задължителни указания на ОИК да впише вместо „ВМРО - НИЕ" пълното наименование на партията, а именно „ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО". Към жалбата са приложени 3 бр. пълномощни, установяващи представителната власт на лицето, което подава жалбата, удостоверение № 19 от 05.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. на ЦИК.
Още в жалбата се посочва, че атакуваното решение на Общинската избирателна комисия - Троян, е постановено и обявено на 25.08.2011 г., но не е обявено по установения ред, а именно чрез поставяне на общодостъпно място до 31.08.2011 г. Самата жалба е датирана с дата 31.08.2011 г. В жалбата се навеждат доводи и за това, че с оглед невъзможността да се запознаят с решението пълномощници на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" са обжалвали в ЦИК единствено заявлението за регистрация, а не самото решение. Твърди се, че атакуваното решение е постановено в противоречие с Решение № 43-МИ от 1 август 2011 г. на ЦИК.
При направената служебна проверка с оглед изложените твърдения на пълномощника на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" се установи, че с Решение № 607-ПВР/МИ от 30 август 2011 г. Централната избирателна комисия е оставила без разглеждане подадената жалба на „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу заявление за регистрация на местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ, НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ, ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ)".
От изисканото и представено решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, се установява, че решението е обявено на 25.08.2011 г. в 13,00 ч., а настоящата жалба, както е видно от самата нея, е подадена на 31.08.2011 г. Жалбата е подадена извън срока по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява недопустима.
В Централната избирателна комисия с вх. № 582 от 31.08.2011 г. е постъпила идентична жалба от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" чрез пълномощника Карлос Контрера, срещу същото решение - № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян, по която има постановено Решение № 678-МИ от 3 септември 2011 г. на Централната избирателна комисия. Ето защо жалбата на адв. Ивета Кабакчиева се явява недопустима и на това основание.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба с вх. № 620 от 02.09.2011 г. на ЦИК от адв. Ивета Стоянова Кабакчиева - пълномощник на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", срещу решение № 10 от 25.08.2011 г. на ОИК - Троян.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения