Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 70-ЕП
София, 5 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Разград с вх. № ЕП-05-4\18 от 30.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хабибе Кязим Расим
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Савина Миткова Ангелова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Русев Павлов
СЕКРЕТАР: Радка Радева Башакова
ЧЛЕНОВЕ: Катинка Петкова Матеева
  Любица Иванова Бочева
  Иван Маринов Борисов
  Юлиян Йорданов Стойчев
  Ралица Стефанова Костова-Цветанова
  Николай Маринов Инков
  Диана Христова Йорданова
  Светлана Недялкова Неделчева
  Сюлбие Исмаилова Ибрямова
  Нермин Енвер Станева
  Антон Руменов Монев
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2512-МИ / 26.09.2023

  относно: жалба от Костадин Тодоров Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, срещу действия на ОИК – Главиница

 • № 2511-МИ / 26.09.2023

  относно: промяна в ОИК – Варна, област Варна

 • № 2510-МИ / 26.09.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 2180-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Столична община, София-град

 • всички решения