Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 693-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла, област Русе, назначена с Решение № 366-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-531/03.09.2011 г. от Мариан Петров Антонов - общински ръководител ПП „ГЕРБ" в община Бяла, област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Бяла, област Русе, като на мястото на Валентина Илиева Иванова - член на ОИК, бъде назначена Валя Борисова Димитрова. Към предложението са приложени: заявление от Валентина Илиева Иванова да бъде освободена от състава на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Валя Борисова Димитрова; 2 бр. пълномощни.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бяла, област Русе, Валентина Илиева Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла, област Русе, Валя Борисова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2515-МИ / 26.09.2023

    относно: одобряване на Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители

  • № 2514-МИ / 26.09.2023

    относно: жалба от Костадин Костадинов – председател и представляващ партия „Възраждане“, срещу решение № 32-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Вълчи дол

  • № 2513-МИ / 26.09.2023

    относно: жалба от ПП „Български съюз за директна демокрация“ срещу решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. на ОИК – Столична община

  • всички решения