Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 69-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ", подписано от Златко Радинов Марчев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 29 на 30 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.07.2007 г. по ф.д. № 7942/2007 г. на СГС - ФО, 3 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 07.05.2009 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на промени; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 06.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав,  по ф.д. № 7942/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 183 на „Държавен вестник", бр. 63 от 03.08.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 122 на „Държавен вестник", бр. 41 от 02.06.2009 г., в който са обнародвани промени; протокол от 23.07.2011 г. от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ", на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-341 от 12.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; банкова референция № 510-409 от 22.07.2011 г. на Райфайзенбанк (България) ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 06.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 7942/2007 г., издадено на основание чл.19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 332 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От протокол от 05.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи регистрацията на партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения