Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 689-МИ
София, 5 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу действия на Общинска избирателна комисия – Каварна, област Добрич

Постъпило е по факса писмо от председателя на Общинската избирателна комисия - Каварна, с вх. № 662 от 04.09.2011 г., към което е приложена жалба от Детелин Атанасов Дяков с вх. № 8 от 03.09.2011 г. на ОИК-Каварна, срещу действия на комисията, изразяващи се в непредоставяне на жалбоподателя на формуляри за регистриране на партия. Жалбата е адресирана до ОИК-Каварна, и по същество представлява молба за съдействие за получаване на формуляри за регистриране на партия. На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс жалбата е препратена в ЦИК. Жалбоподателят твърди, че на 26.08.2011 г. е заявил искане пред ОИК-Каварна, да му бъдат предоставени формуляри за регистриране на партия, но му било отказано и тъй като нямал достъп до интернет, моли за съдействие. Жалбата е подадена от жалбоподателя на 03.09.2011 г. и заведена във входящия регистър на комисията на същата дата.
Така предявената жалба се явява недопустима по следните съображения:
Съгласно чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс срещу действия на общинските избирателни комисии могат да се подават жалби в тридневен срок от обявяване на решението, респективно от извършване на действието или бездействието. Самият жалбоподател твърди, че на 26.08.2011 г. е поискал да му бъдат предоставени формуляри за регистриране на партия, но му било отказано. Извън това, жалбоподателят не е посочил кои негови законни права и интереси са накърнени с оглед наличие на правен интерес. Дори да се приеме, че жалбоподателят обжалва отказа на ОИК - Каварна, да му предостави формуляри за регистриране на партия при наличие на правен интерес, за което не са наведени никакви доводи, срокът за обжалване е изтекъл, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане. Но дори да беше допустима за разглеждане, жалбата би била оставена без уважение като неоснователна, тъй като общинските избирателни комисии нямат задължение да предоставят формуляри на участниците в изборите. Така наречените в жалбата формуляри представляват образци на изборни книжа, утвърдени с решение на ЦИК на основание чл. 12 от Изборния кодекс. Решението за утвърждаване на образците на изборни книжа и самите образци се обнародват в „Държавен вестник" и са достъпни за всички заинтересувани лица.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба от Детелин Атанасов Дяков с вх. № 8 от 03.09.2011 г. на ОИК-Каварна, срещу действия на ОИК-Каварна, като недопустима.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения