Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 685-НС
София, 13 август 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 111 - 116 вкл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И :

 

1. Наблюдатели по смисъла на ИК са правоспособни физически лица, български или чуждестранни граждани, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в закона.

2. Централната избирателна комисия регистрира до изборния ден наблюдателите:

2.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации;

2.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

3. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите (Приложение № 32-НС от изборните книжа), който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

4. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, въз основа на заявление (Приложение № 28-НС от изборните книжа), подписано от лицето, представляващо организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено от него лице.

4.1. Към заявлението по т. 4 се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител.

4.1.4. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели; представителите на неправителствената организация може да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 29-НС от изборните книжа).

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, или от чуждестранни партии и движения.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 5 въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 30-НС от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или движение и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите въз основа на списъка по т. 4.1.3. при спазване на изискването на т. 4 и 4.1.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверения (приложения № 33-НС или № 34-НС от изборните книжа) на регистрираните наблюдатели в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

9. Организациите по т. 2.1. и 2.2. могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели.

10. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочването на следващите избори от същия вид.

11. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната.

12. Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната.

13. Наблюдателите имат право да:

13.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

13.2. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

13.3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

13.4. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

13.5. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

13.6. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

13.7. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК;

13.8. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

13.9. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в района;

13.10. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

13.11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

12.12. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

14. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

15. Наблюдателите имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място, издадено по реда на чл. 34 от ИК (Приложение № 20-НС от изборните книжа).

16. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

17. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

18. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия (приложение към Решение № 662-НС на ЦИК от 07.08.2014 г.). Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Районната избирателна комисия или пред Централната избирателна комисия, когато се оспорва решение на секционна комисия извън страната. РИК и ЦИК  се произнасят незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

19. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор.

20. Наблюдателят не може да бъде придружител.

21. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

22. Наблюдателите осъществяват дейността си добросъвестно, като спазват законите на Република България, съответно на страната, в която се намират при осъществяване на дейността си и имат както правата и задълженията, изброени по-горе, така и други такива, произтичащи пряко или непряко от приложимия закон.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения