Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 685-МИ
София, 5 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решения № 110 и 111 от 30.08.2011 г. и № 112 от 31.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Плевен, област Плевен

Постъпили са жалби с вх. № 611 от 01.09.2011 г. на ЦИК от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" чрез Любомир Ангелов Петков - председател на Общинския съвет на БСП - Плевен. Към жалбата са приложени: пълномощно от Сергей Станишев на Любомир Петков; копия от решение № 110 от 30.08.2011 г. на ОИК в община Плевен; копие от заявление от местна коалиция с вх. № 97 от 30.08.2011 г. на ОИК; копие от решение № 111 от 30.08.2011 г.; заявление от местна коалиция с вх. № 96 от 30.08.2011 г. на ОИК; копие от решение № 112 от 31.08.2011 г. на ОИК в община Плевен; заявление от местна коалиция с вх. № 34 от 30.08.2011 г. на ОИК; копие от решение за създаване на местна предизборна коалиция от 29.08.2011 г.; декларация от Стефан Тодоров Ганев с образец от подписа му; копие от удостоверение от „Общинска банка" АД - Финансов център Плевен; копие от удостоверение на ЦИК № 36 от 08.08.2011 г. на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"; копие от Решение № 77-МИ от 08.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"; копие от удостоверение за актуално състояние от 21.07.2011 г. на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"; копие от пълномощно от Йордан Нихризов на Младен Димитров Йорданов; копие от удостоверение на ЦИК № 38 от 08.08.2011 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; копие от удостоверение за актуално състояние от 07.07.2011 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)"; копие от стр. 1 и стр. 62 на „Държавен вестник", бр. 22 от 18.03.2011 г.; копие от пълномощно от Захари Петров на Христо Таслаков; копие от удостоверение на ЦИК № 65 от 08.08.2011 г. на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ"; копие от удостоверение за актуално състояние от 20.07.2011 г. на партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ"; копие от удостоверение за актуално състояние от 06.07.2011 г. на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"; копие от удостоверение на ЦИК № 13 от 04.08.2011 г. на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"; копие от пълномощно от Иван Костов на Йордан Децов; копие от удостоверение на ЦИК № 30 от 08.08.2011 г. на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"; копие от удостоверение за актуално състояние от 27.07.2011 г. на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"; копие от пълномощно от Цветан Костов на Стефан Ганев; копие от пълномощно от Мартин Димитров на Цветан Костов; копие от удостоверение на ЦИК № 1 от 17.08.2011 г. на коалиция ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ; копие от решение за създаване на коалиция ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"; копие от пълномощно от Иво Цанев на Васил Василев; копие от пълномощно от Васил Василев на Николай Баров; копие от удостоверение за актуално състояние от 20.07.2011 г. на ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"; копие от пълномощно от Петко Атанасов на Николай Маринов; копие от удостоверение на ЦИК № 4 от 01.08.2011 г. на партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО".
С вх. № 626 от 02.09.2011 г. в ЦИК са постъпили три броя молби от Стефан Ганев - представляващ коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ)", с приложени към тях становища по жалба на партия „Българска социалистическа партия" срещу решения № 110 и 111 от 30.08.2011 г. и № 112 от 31.08.2011 г. на ОИК - Плевен, и копие от уведомление от ОИК - Плевен, до Стефан Ганев - представляващ местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")".
Със свое решение № 110 от 30.08.2011 г. ОИК - Плевен, е регистрирала местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" за изборите за общински съветници в община Плевен на 23 октомври 2011 г.
Със свое решение № 111 от 30.08.2011 г. ОИК - Плевен, е регистрирала местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" за изборите за кмет на община Плевен на 23 октомври 2011 г.
Със свое решение № 112 от 31.08.2011 г. ОИК - Плевен, е регистрирала местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" за изборите за кметове на кметства в с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Мечка, с. Николаево, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево, гр. Славяново, с. Търнене, с. Ясен, община Плевен, на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че решенията на ОИК - Плевен, са незаконосъобразни и постановени в пряко нарушение на императивните разпоредби на Изборния кодекс. Твърди се, че към 28.08.2011 г. включително местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" не е разполагала с валидно взето решение за създаването си, тъй като представеното решение е от 29.08.2011 г., т.е. след преклузивния законов срок за регистрация. С жалбите се иска отмяна на решения № 110 и 111 от 30.08.2011 г. и № 112 от 31.08.2011 г., като незаконосъобразни.
С представените с вх. № 626 от 02.09.2011 г. на ЦИК становища Стефан Ганев - представляващ коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" моли ЦИК да остави без уважение жалбите от партия „Българска социалистическа партия" срещу решения № 110 и 111 от 30.08.2011 г. и № 112 от 31.08.2011 г. на ОИК - Плевен, като неоснователни и подадени без правен интерес. На 29.08.2011 г. с изх. № 30 от 29.08.2011 г. ОИК - Плевен, връчва указания на Стефан Ганев, с които му дава 3-дневен срок за представяне на ново решение на местната коалиция, в което да се съдържат пълните наименования на включените в нея партии, както и нови заявления за регистрация на коалицията. В заглавната част на представеното решение на коалицията е посочено изрично, че то се подписва в изпълнение решението на ЦИК и указанията на ОИК. В изпълнение на горецитираните решения на ЦИК и указания на ОИК - Плевен, на 30.08.2011 г. коалицията внася в ОИК комплекти документи, които са същите, представени при първоначалната регистрация, с допълненията.
Представляващият коалицията Стефан Ганев моли ЦИК да приеме, че няма валидно подадена жалба, тъй като подписалият жалбата не е представил доказателства за представителната власт, както и да остави жалбата без разглеждане, като подадена без правен интерес или без уважение, като неправилна и неоснователна.
С жалбите, подадени от партия „Българска социалистическа партия" чрез Любомир Ангелов Петков - председател на Общинския съвет на БСП - Плевен, се иска отмяна на решения № 110 и 111 от 30.08.2011 г. и № 112 от 31.08.2011 г. на ОИК - Плевен.
От установената фактическа обстановка се налагат следните изводи:
Възражението на Стефан Ганев за липса на представителна власт на жалбоподателя са неоснователни. Налице е представителна власт на подписалия жалбата. Партия „Българска социалистическа партия" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и има правен интерес от подаване на жалбите.
Жалбите са допустими за разглеждане, тъй като са подадени от надлежно упълномощено лице в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс - решенията на ОИК - Плевен, са от 30 и 31.08.2011 г., а жалбите са подадени в ЦИК на 01.09.2011 г. Разгледани по същество жалбите са основателни.
С оглед на горепосоченото се установи, че коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" не е изпълнила дадените й от ОИК - Плевен, указания и не е взела решение за промени в наименованието на коалицията и начина на изписването й в бюлетината. Представеното решение от 29.08.2011 г. на коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" не представлява такава промяна, а е решение за създаване на нова коалиция след крайния срок за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ОИК - 28.08.2011 г.
Регистрацията на новата коалиция след срока по чл. 94, ал. 1 от ИК представлява съществено нарушение на Изборния кодекс.
Предвид изложеното обжалваните решения са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решения № 110 и 111 от 30.08.2011 г. и № 112 от 31.08.2011 г. на ОИК - Плевен, област Плевен, с които е регистрирана местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН (СДС, ДСБ, ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, БСДП, РДП, "ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", коалиция „ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ")" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения