Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 674-ПВР/МИ
София, 2 септември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Белица, област Благоевград, назначена с Решение № 235-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-524/02.09.2011 г. от общинската организация на ПП „ГЕРБ" - гр. Белица, за промяна в състава на Общинската избирателна комисия в община Белица. Предлага се на мястото на председателя на комисията Камелия Симеонова Каменова-Каписъска да бъде назначена Даниела Борисова Генева, досегашен член на комисията, и на мястото на Яхия Сабри Яхиов и Даниела Борисова Генева - членове на комисията, да бъдат назначени Людмила Николова Кифева и Нурие Муса Гагъм. Към предложението са приложени: молба от Яхия Сабри Яхиов за освобождаването му като член на комисията; заявление от Камелия Симеонова Каменова-Каписъска да бъде освободена като председател на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Нурие Муса Гагъм и Людмила Николова Кифева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Белица, област Благоевград, Камелия Симеонова Каменова-Каписъска, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 1 от 01.09.2011 г. на името на Камелия Симеонова Каменова-Каписъска.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белица, област Благоевград, Яхия Сабри Яхиов, ЕГН ....

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 9 от 01.09.2011 г. на името на Яхия Сабри Яхиов.

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Белица, област Благоевград, Даниела Борисова Генева, ЕГН ..., досегашен член.

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 4 от 01.09.2011 г. на името на Даниела Борисова Генева, като член на ОИК в община Белица.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белица, област Благоевград, Людмила Николова Кифева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белица, област Благоевград, Нурие Муса Гагъм, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения