Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 655-НС
София, 7 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 72, ал.1, т.1, 7 и 11, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2, чл. 130, т. 2, буква „а", чл. 131,чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 2, чл. 153 - 155 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За изборите за народни представители за Народно събрание могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

 

ІІ. Депозит за участие в изборите

2. За участие в изборите за народни представители за Народно събрание инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.

Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК.

3. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители за Народно събрание Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.

„Районна избирателна квота" е частното от делението на общия брой на действителните гласове, подадени в многомандатния изборен район, на броя на определените за този район мандати. Когато частното не е цяло число, районната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.

4. Сумите от депозитите, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

 

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

5. За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.

6. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.

7. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

8. Инициативният комитет представя в РИК заявление за регистрация (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 25 август 2014 г. (40 дни преди изборния ден).

9. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

10. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

11. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 42, ал. 1 от Конституцията;

г) декларация по образец (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

12. Районната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 25 август 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.

13. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл.58 от ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (25 август 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (30 август 2014 г.).

 

IV. Уведомяване на Централната избирателна комисия

14. Районните избирателни комисии незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпращат на ЦИК:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

 

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

15. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (2 септември 2014 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението инициативният комитет прилага и решението за заличаване.

16. Районната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК.

17. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от  влизането в сила на решението на РИК по т. 16.

 

VI. Подаване на документи за регистрация

18. Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание.

19. Приемането на документите се извършва всеки календарен ден. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 25 август 2014 г.

20. За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители за Народно събрание (Приложение № 61-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 62-НС от изборните книжа).

21. Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание (Приложение № 63-НС от изборните книжа).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения