Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 652-НС
София, 6 август 2014 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 60, 61 и чл. 249, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Консултациите при областните управители за определяне на съставите на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. се провеждат публично в периода от 7 до 10 август 2014 г. включително.

2. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се съобщават от областните администрации публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от 3 дни преди провеждане на консултациите.

3. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

4. Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

5. Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата - председател, заместник-председатели и секретар, както следва:

- в райони с до 9 мандата за народни представители - 13 членове;

- в райони с 10 и повече мандата за народни представители -17 членове.

 

Изборен район МИР № Брой
мандати
Брой членове (чл. 61, ал. 4 от ИК) Общ брой членове по чл. 61, ал. 4
и 6 от ИК
Първи Благоевградски 01 11 17 19
Втори Бургаски 02 14 17 19
Трети Варненски 03 15 17 19
Четвърти Великотърновски 04 8 13 15
Пети Видински 05 4 13 15
Шести Врачански 06 6 13 15
Седми Габровски 07 4 13 15
Осми Добрички 08 6 13 15
Девети Кърджалийски 09 5 13 15
Десети Кюстендилски 10 4 13 15
Единадесети Ловешки 11 5 13 15
Дванадесети Монтана 12 5 13 15
Тринадесети Пазарджишки 13 9 13 15
Четиринадесети Пернишки 14 4 13 15
Петнадесети Плевенски 15 9 13 15
Шестнадесети Пловдив 16 11 17 19
Седемнадесети Пловдивски 17 11 17 19
Осемнадесети Разградски 18 4 13 15
Деветнадесети Русенски 19 8 13 15
Двадесети Силистренски 20 4 13 15
Двадесет и първи Сливенски 21 6 13 15
Двадесет и втори Смолянски 22 4 13 15
Двадесет и трети София 23 16 17 19
Двадесет и четвърти София 24 12 17 19
Двадесет и пети София 25 14 17 19
Двадесет и шести Софийски 26 8 13 15
Двадесет и седми
Старозагорски
27 11 17 19
Двадесет и осми Търговищки 28 4 13 15
Двадесет и девети Хасковски 29 8 13 15
Тридесети Шуменски 30 6 13 15
Тридесет и първи Ямболски 31 4 13 15

 

6. При назначаване на съставите на РИК, посочени в т. 5 - членове и ръководство, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, както следва:

а) при РИК в изборните райони с до 9 мандата:

- ПП „ГЕРБ" - 5 членове;

- КП „Коалиция за България" - 5 членове;

- ПП „ДПС" - 2 членове;

- ПП „Атака" - 1 член;

б) при РИК в изборните райони с 10 и повече мандата:

- ПП „ГЕРБ" - 7 членове;

- КП „Коалиция за България" - 6 членове;

- ПП „ДПС" - 3 членове;

- ПП „Атака" - 1 членове.

7. Коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете, посочен в т. 5.

8. При консултациите парламентарно представените партии и коалиции и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, правят писмени предложения за състав на РИК, както и списък с предложения за резервни членове и представят документите по чл. 60, ал. 3 от ИК.

Членовете на ръководствата на РИК се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции.

9. Към писмените предложения за състави на районните избирателни комисии по чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК всяка една от подалите ги партии и коалиции следва да приложи:

- копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

- пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а;

- списък на лицата, предложени за членове на РИК и ръководството й;

- списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК;

- копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица;

- декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК - Приложение № 1.

10. В случай че партиите и коалициите, цитирани в т. 5, 6 и 7, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областни управител, чрез жребий.

11. За проведения жребий се съставя протокол, който се подписва от участвалите в консултациите партии и коалиции и от областния управител или определеното с негова заповед длъжностно лице, което провежда консултациите.

12. Под други партии и коалиции следва да се разбира участвалите в консултациите партии и коалиции, които нямат избрани свои представители в Народното събрание или в Европейския парламент.

13. Ред за провеждане на жребий:

а) партиите и коалициите, които нямат представители в Народното събрание или в Европейския парламент и са участвали в консултациите при областния управител, правят предложение за член на РИК;

б) ако предложенията са повече от броя на незаетите места, се провежда жребий между партиите и коалициите по т. 13;

в) в отделни празни и непрозрачни пликове се поставя лист с изписано наименованието на всяка една от партиите и коалициите по т. 12, направили предложение;

г) областният управител или длъжностното лице, определено със заповед на областния управител, което провежда консултациите, разбърква пликовете по буква „в", след което поканва участващо в консултациите лице да изтегля последователно пликове до изчерпване на броя на незаетите места;

д) след изтеглянето на всеки от пликовете, пликът се отваря и в протокола се вписва наименованието на партията или коалицията и имената на предложения от нея кандидат.

14. Когато в консултациите са участвали само парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат свой представител в Европейския парламент, както и когато при проведения жребий по т. 4 са останали незаети места, предложения за попълване на състава на РИК се правят от участвалите в консултациите партии и коалиции. В тези случаи жребият се провежда по реда на т. 13, букви „в" - „д" от настоящото решение между участвалите в консултациите партии и коалиции при спазване на разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от ИК.

15. За проведените консултации и тегления жребий се съставя/т протокол/и, в който/ито се отразяват:

- имената на присъствалите представители на партии и коалициите и на длъжностните лица от администрацията, както и качеството, в което присъстват;

- изразените мнения и предложения, съгласието или несъгласието с мненията и предложенията на останалите участници в консултациите;

- постигнатото съгласие относно разпределението на местата в ръководството и на местата за членове на РИК;

- резултатът от проведения жребий;

- въпроси, по които не е постигнато съгласие.

16. Протоколът/ите от консултациите и жребия се подписва/т от всички участвали лица.

При отказ да бъде подписан протоколът от някой от участващите, това обстоятелство се отбелязва в него. Отказалият прилага мотивите за отказа си в писмен вид.

При подписване на протокола с особено мнение от някой от участниците в консултациите, това обстоятелство се отбелязва в протокола. Мотивите за особеното мнение се вписват в протокола или се прилагат в писмен вид към него, като върху него се отбелязват датата и часът на внасянето, преди изпращането му на ЦИК.

Ако са постъпили писмени възражения от партиите или коалициите, те се прилагат към протокола по т. 15, като върху тях се отбелязват датата и часът на постъпването, и заедно с книжата и документите, посочени в чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК, се изпращат в ЦИК в случаите, посочени в ал. 7 и 11 от чл. 60 от ИК.

17. При постигнато съгласие между участвалите в консултациите при областния управител партии и коалиции за състава на съответната РИК областният управител представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 10 август 2014 г.:

- писмено предложение за състава на РИК, което съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлага, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- списък на резервните членове, който съдържа имената на предложените лица по документ за самоличност, ЕГН, длъжност в комисията, за която се предлагат, специалност и партия или коалиция, която е предложила лицата;

- документите по т. 9 от настоящото решение, представени от партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждането на консултациите и начина на оповестяването му;

- протокол/ите, подписан/и от участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите, включително писмените възражения и особени мнения, приложени към него/тях.

18. В случай че областният управител не направи предложение или не е постигнато съгласие при консултациите за състав на РИК, областният управител изпраща на ЦИК незабавно след консултациите документите по чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК, протокола/ите от проведените консултации и жребий (ако е проведен такъв), но не по-късно от 55 дни преди изборния ден - 10 август 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения