Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 645-МИ
София, 1 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба на местна коалиция „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” срещу действие на ОИК в община Монтана, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № 538 от 29.08.2011 г. на ЦИК от Диман Костадинов Георгиев, представляващ партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", срещу действие на ОИК в община Монтана, изразяващо се в непроизнасяне в срок по подадено от него заявление за регистрация на партията за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че е представил в ОИК в община Монтана на 28.08.2011 г. редовни документи за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници на 23 октомври 2011 г., като до подаване на жалбата ОИК - Монтана, не е взела решение за регистрация на партията по подадените заявления.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
Политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е подала в ОИК - Монтана, заявления за регистрация на партията, заведени под № 36 от 28.08.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Монтана, под № 23 от 28.08.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на община Монтана на 23 октомври 2011 г. и заявление под № 33 от 28.08.2011 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за кмет на кметства Белотинци, Благово, Вирове, Габровница, Горно Церовене, Д-р Йосифово, Долно Белотинци, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел и Студено буче на 23 октомври 2011 г. в община Монтана.
С решение № 51-МИ от 28.08.2011 г. ОИК - Монтана, е регистрирала политическа партия „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Монтана и кметове на кметства на 23 октомври 2011 г.
Видно от приложения регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети на 28 август 2011 г., 22,35 ч., представляващият ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" Диман Костадинов Георгиев е оттеглил депозираната жалба с вх. 56 от 28.08.2011 г. на ОИК - Монтана.
Поради това жалбата след решение № 51-МИ от 28.08.2011 г. на ОИК - Монтана, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в община Монтана на 23 октомври 2011 г. и оттеглянето на същата се явява без правен интерес и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея бъде прекратено.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 538 от 29.08.2011 г., подадена от ПП „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", срещу действия на Общинската избирателна комисия в община Монтана.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения