Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 642
София, 5 август 2014 г.

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа произвеждането на референдуми, граждански инициативи и общи събрания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Централната избирателна комисия като взе предвид увеличения обществен интерес и обществената значимост на референдумите и другите форми на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и зачестилите решения на общинските съвети за произвеждане на местни референдуми, както и настъпилите промени в ЗПУГДВМС (ДВ, бр. 19 от 05.03 2014 г.) прецени, че се налагат съществени и многобройни изменения и допълнения на Решение № 614 от 26 юни 2014 г. на ЦИК относно определяне на формата и структурирания електронен вид на подписките, предвидени в ЗПУГДВМС. С оглед еднаквото приложение на изискванията на ЗПУГДВМС и Изборния кодекс от всички органи и институции, свързани с произвеждане на референдумите и другите форми на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Централната избирателна комисия прецени, че се налага отмяната на Решение № 614 от 26 юни 2014 год. на ЦИК и приемане на ново решение, съобразено с новите законови изисквания, относно формата и структурирания вид на подписките по реда на ЗПУГДВМС.

Ето защо и на основание § 2 от ПЗР и чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4, чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 4, чл. 51, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 3 и чл. 57, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОТМЕНЯ Решение № 614 от 26.06.2014 г. на ЦИК.

ІІ. Подписките по чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4; чл. 29, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 4; чл. 51, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 3 и 57, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се изготвят и в структуриран електронен вид във вид на текстови файл със следния формат (структура):

- Всеки нов ред от списъка съответства на нов ред от файла, като последователността във файла напълно съответства на тази в списъка.

- За край на ред се считат символите „\\r\\n" (windows формат) като разделители.

Наличната информация се записва в девет колони, както следва:

1. Пореден номер на реда в списъка.

(Число от 1 до 999999.)

2. Номер на страницата, на която се намира редът.

(Число от 1 до 99999.)

3. ЕГН.

(Десет цифри, валиден ЕГН за българските граждани.)

4. Собствено име.

(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

5. Бащино име.

(Максимален брой символи 21, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

6. Фамилно име.

(Максимален брой символи 42, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире.)

7. Наименование на населеното място на постоянния адрес или на настоящия адрес при местна гражданска инициатива и общо събрание.

(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)

8. Наименование на локолизационната единица - улица, площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.

(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от „а" до „я", интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)

9. Номер на локализационната единица - вход, етаж, апартамент, разделени с интервал.

(Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри. Номерът, входът, етажът и апартаментът са разделени с по един интервал.)

Колони 8. и 9. се попълват, когато адресът съдържа тези елементи.

- За край на колоните от 1 до 8 да се счита символът „;". За край на последната колона (9. Номер на локализационната единица, вход, етаж, апартамент) се считат символите за край на ред „\\r\\n"  (windows формат).

ІІІ. Списъкът в структуриран електронен вид се представя на технически носител.

ІV. За въвеждане на данните в структуриран електронен вид може да се използва предоставената на интернет страницата на Централната избирателна комисия - електронна форма в EXCEL формат.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

* Обявено за нищожно с Решение № 2159 от 25.02.2016 г. на ВАС

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения