Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 640-ПВР/МИ
София, 4 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Раковски, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-22 от 29.07.2014 г. от председателя на ПП „НДСВ" г-жа Антония Стефанова Първанова с предложение за освобождаване на Йосиф Варков Лесов - ЕГН ... - член на ОИК по лични причини и за назначаване на негово място Надежда Атанасова Николова - ЕГН .... Към предложението са приложени - молба от Йосиф Варков Лесов за освобождаването му като член на ОИК - Родопи, декларация по чл.80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Надежда Атанасова Николова и заверено копие от дипломата за завършено висше образование. На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК- Родопи, област Пловдив, Йосиф Варков Лесов - ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК- Родопи, област Надежда Атанасова Николова ЕГН ... .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

646-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения