Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
София, 5 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", подписано от представляващия и председател на партията Георги Чавдаров Анастасов, заведено под № 19 на 27 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 12.12.2002 г. по ф.д. № 11104/2002 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 119 на „Държавен вестник", бр. 4 от 2003 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от заседание на Националния комитет на ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" от 09.07.2011 г. за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; в изпълнение на дадени указания допълнително (с придружително писмо) са представени на 28.07.2011 г. нотариално заверен препис от протокол с решението на Националния комитет на партията, взети на заседанието на 09.07.2011 г., гр. Банско, подписан от всички присъствали и гласували членове; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-316 от 05.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 185 от 29.06.2011 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център „София 3", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и ще се използва само тази сметка; пълномощно от Георги Чавдаров Анастасов, издадено на Иглика Димитрова Иванова, за представителство на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 11104/2002 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 14 728 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 03.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения