Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 634
София, 22 юли 2014 г.

ОТНОСНО: относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници

С Решение № 9426 от 07.07.2014 г. по адм.д. № 8820/2014 г. на ВАС - Четвърто отделение, е отменено Решение № 616 от 27 юни 2014 г., допълнено с Решение № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г. на ЦИК, в частта му по т. 2, буква „в", т. 3, т. 5 и т. 8 и преписката по обжалваното решение е върната на Централната избирателна комисия със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона - ИК. Извършената от ВАС отмяна на части от Решение № 616 от 27 юни 2014 г. касае и уредбата, предвидена в т. 2, т. 4 и т. 7 от същото решение, които не са отменени от ВАС, тъй като не са били обжалвани. Частичното изменение и допълнение на Решение № 616 от 27 юни 2014 г. на ЦИК ще направи трудно и неясно прилагането му от страна на секционните избирателни комисии още повече, че решението е и допълвано с Решение № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г.

Изложеното води до извода, че решения № 616 от 27 юни 2014 г. и № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г. на ЦИК следва да бъдат отменени и вместо тях да бъде прието едно ново решение при спазване на указанията на Върховния административен съд - Четвърто отделение, дадени с Решение № 9426 от 07.07.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3, чл. 215, ал. 1, т. 8, чл. 281, ал. 2, чл. 378 и чл. 440, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОТМЕНЯ Решение № 616 от 27 юни 2014 г. и Решение № 619-НС/МИ от 1 юли 2014 г. на ЦИК.

ІІ. Приема правила за преброяване на преференциите (предпочитанията) при произвеждане на избори за народни представители и за общински съветници.

 1. След установяване броя на действителните гласове и вписването им в протокола на СИК с резултатите от гласуването, подадени за всяка листа, се пристъпва към преброяване на преференциите (предпочитанията) за всеки един от кандидатите по листи.

За целта се използват бланки-чернови за отразяване на резултатите от преброяването на преференциите (предпочитанията) съгласно приложението.

2. Преброяването на предпочитанията (преференциите) се извършва последователно по листи на партии и коалиции по реда на отпечатване в бюлетината. Председателят или член на СИК, определен с нейно решение, взема бюлетина от купчинката с действителни гласове за съответната партия или коалиция, показва я и обявява поредния номер на кандидата, както и:

а) отбелязаната преференция (предпочитание) или

б) че няма отбелязана преференция (предпочитание) или

в) че е отбелязана преференция (предпочитание) в повече от едно кръгче със знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят.

3. При наличието на преференция (предпочитание) членът на СИК, определен с нейно решение, отбелязва една чертичка срещу името на кандидата, за когото е преференцията (предпочитанието), в бланката - чернова за отчитане на преференции. Във всяка кутийка в бланката - чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) се нанасят последователно пет чертички - четирите вертикални, петата хоризонтална върху тях. Кутийките се запълват последователно.

4. При липса на преференция (предпочитание) или при наличие на отбелязване в бюлетината знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят, в повече от едно кръгче, в бланката чернова се отбелязва чертичка на реда, озаглавен „Действителни гласове без преференции". Чертичките се групират по начина, определен в т. 3, изречение второ.

Под „действителни гласове без преференции" се разбира бюлетина, намерена в кутията за гласуване, върху която вотът на избирателя е отразен със знак „Х" или „V" само върху едно от квадратчетата за гласуване, бюлетината отговаря на всички останали изисквания за действителност, в нито едно от кръгчетата няма отбелязан знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят или в повече от едно кръгче е поставен знак „Х" или „V" с химикал, пишещ със син цвят.

5. След установяване на начина на гласуване с преференции (предпочитания) се преброяват чертичките, отразени срещу името на всеки един от кандидатите, както и чертичките, отразени на реда, озаглавен „Действителни гласове без преференции". Получените числа се вписват в бланката-чернова за отчитане на преференциите (предпочитанията) в колона „Общо".

6. След преброяването на всички подадени преференции за всеки от кандидатите от всички листи под номера на всеки кандидат от съответната листа в - т. 10 на лист 2 от протокола на СИК се вписват получените за него преференции.

7. Преди пренасяне на броя на преференциите (предпочитанията) от бланката-чернова за преброяване на преференциите (предпочитанията) в протокола на СИК - т. 10 на лист 2, се извършва проверка дали общият брой на разпределените по кандидати преференции (предпочитания) съответства на броя на действителните гласове за съответната кандидатска листа съгласно отбелязването по т. 9, колона „Действителни гласове" на лист 1 от черновата на протокола на СИК.

Контролата се извършва, като се сумират броят на преференциите (предпочитанията) за всеки един от кандидатите в колона „Общо" с броя на действителните гласове без преференции (предпочитания) - колона „Общо" от бланката чернова.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

616/

619-НС/МИ/

1124/

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

1541-МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения