Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 62-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № ЕП-05-18 от 28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 27.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и пети район - София, поради което съставът на РИК в Двадесет и пети район - София, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област София предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район - София, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валя Димитрова Разпопова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Георгиев Кацов
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Валери Георгиев Якимов
Мария Венциславова Филипова-Райчева
Силвия Захариева Качулкова
Соня Боянова Василева
Соня Кръстанова Костадинова
Христианна Василева Василева
Ивайло Василев Веселинов
Денчо Славов Славов
Чавдар Крумов Петков
Илия Трайков Богданов
Мария Димитрова Янчева-Борисова
Борислав Николаев Попчев
Георги Людмилов Владимиров
Лора Ангелова Ангелова
Христомил Славчев Делчев

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

165-ЕП/

Календар

Решения