Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 609-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 43 от 25.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич

Постъпила е жалба с вх. № 501-а от 28.08.2011 г. на ЦИК от партия "Демократи за силна България" (ДСБ) чрез пълномощника Антония Петрова Кирова - председател на общинската организация на ДСБ в гр. Добрич, против решение № 43 от 25.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Добрич за регистрация на местна коалиция „Синята коалиция - Добрич" (ПП СДС, ПП „Обединени земеделци", коалиция ОДС; ПП БСДП). Твърди се, че обжалваното решение, с което е регистрирана местна коалиция с наименование „Синята коалиция - Добрич", е незаконосъобразно и се иска неговата отмяна със законовите последици от това. В жалбата се сочи, че на 23.02.2011 г. е подписано споразумение между упълномощени представители на партия „Съюз на демократичните сили" (СДС) и на партия „Демократи за силна България" за образуване на партийна коалиция с наименование „Синята коалиция - Добрич", поради което жалбоподателят счита, че друга коалиция без участието на една от двете партии не може да носи същото наименование. Освен наличието на подписано споразумение в жалбата се изтъква съображението, че наименованието „Синята коалиция" е придобило гражданственост вследствие на съвместно участие на СДС и ДСБ в парламентарните избори през 2009 г., както и като наименование на парламентарна група в 41-ото Народно събрание, което ще доведе до подвеждане на гласоподавателите.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс от надлежно легитимирано лице, за което е налице правен интерес по съображения, изложени в жалбата, поради което следва да се разгледа като допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение по следните съображения:
Общинската избирателна комисия е постановила решение № 43 от 25.08.2011 г. въз основа на подадено заявление по образец от местна коалиция „Синята коалиция - Добрич", към което са приложени всички изискуеми документи по чл. 95, ал. 1 и ал. 5 от Изборния кодекс. В заявлението местната коалиция е посочила наименование „Синята коалиция - Добрич" и е заявила наименование за отпечатване на бюлетината „Синята коалиция - Добрич" (ПП СДС, ПП „Обединени земеделци", коалиция ОДС, ПП БСДП). По искането за наименование за изписване на бюлетината, посочено на основание чл. 95, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс ОИК - Добрич, не се е произнесла. Централната избирателна комисия трябва да даде указания на ОИК - Добрич, да се произнесе с изрично решение относно наименованието на местната коалиция за изписване на бюлетината.
При преценката на основателността на жалбата Централната избирателна комисия съобрази съответствието на обжалваното решение с чл. 77, ал. 1 от Изборния кодекс. Съгласно посочената разпоредба наименованието на коалиция не може да повтаря наименованието на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите. Решение № 43 от 25.08.2011 г. на ОИК - Добрич, не противоречи на изискванията на закона относно наименованието на коалицията. Жалбоподателят не е представил доказателства относно наличие на условията по чл. 77, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно за наличие на регистрирана партия до 21.06.2011 г. с наименованието на коалицията.
Централната избирателна комисия намира, че решението за регистрация на местна коалиция с наименование „Синята коалиция - Добрич" не противоречи на закона, поради което е законосъобразно и не подлежи на отмяна.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата от партия "Демократи за силна България" (ДСБ) чрез пълномощника Антония Петрова Кирова - председател на общинската организация на ДСБ в гр. Добрич, против решение № 43 от 25.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Добрич за регистрация на местна коалиция „Синята коалиция - Добрич" (ПП СДС, ПП „Обединени земеделци", коалиция ОДС; ПП БСДП).
Указва на ОИК - Добрич, да се произнесе изрично с решение по искането на местна коалиция „Синята коалиция - Добрич", относно наименованието на местната коалиция за изписване на бюлетината.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения