Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 601-ПВР/МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Трявна, област Габрово, и поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 340-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-404 от 24.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявления от Донка Ганчева Цанева и от Виолета Цветанова Тачева за освобождаването им като членове на ОИК в община Трявна; предложение от Деян Събев Башев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за назначаване на Кремена Кънчева Станева и Петко Николов Петков за членове на ОИК в община Трявна; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломите за завършено висше образование на Кремена Кънчева Станева и Петко Николов Петков.
Постъпило е писмо с вх. № ОИК-481 от 29.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Христо Тотев Михов за освобождаването му като член на ОИК в община Трявна; предложение от Недялко Тодоров Недев - упълномощен представител на Коалиция за България, за назначаване на Стефан Петков Пашев за член на ОИК в община Трявна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Стефан Петков Пашев и пълномощно на Недялко Тодоров Недев.
Постъпило е писмо с вх. № ОИК-482 от 29.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Теодора Недялкова Славова за освобождаването й като член на ОИК в община Трявна; предложение от Недялко Тодоров Недев - упълномощен представител на Коалиция за България, за назначаване на Младен Кънчев Цанев за член на ОИК в община Трявна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, уверение № 632 от 23.08.2011 г. за завършено висше образование на Младен Кънчев Цанев и пълномощно на Недялко Тодоров Недев.
Постъпило е писмо с вх. № ОИК-480 от 29.08.2011 г. от Мариан Ганчев - председател на ОИК в община Трявна, с което се иска поправка на допусната грешка при изписване на фамилното име на члена на ОИК в община Трявна Вержиния Петкова Станчева - изписано е грешно „Станева" вместо „СТАНЧЕВА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Донка Ганчева Цанева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Виолета Цветанова Тачева - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Теодора Недялкова Славова - член.
ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Трявна, област Габрово, Христо Тотев Михов - член.
НАЗНАЧАВА Кремена Кънчева Станева, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
НАЗНАЧАВА Петко Николов Петков, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
НАЗНАЧАВА Младен Кънчев Цанев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
НАЗНАЧАВА Стефан Петков Пашев, ЕГН ..., за член на ОИК в община Трявна, област Габрово.
Допуска поправка на техническа грешка в изписване на фамилното име на члена на ОИК в община Трявна Вержиния Петкова Станчева, което да се чете „СТАНЧЕВА" вместо „Станева".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения