Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 597-МИ
София, 12.06.2014

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците на избиратели, подкрепящи участието на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, при произвеждане на общи, частични или нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, чл. 416, ал. 1, 2 и 4, чл. 418, чл. 464 и 468 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията за участие на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, се предават на Общинската избирателна комисия (ОИК) не по-късно от 32 дни преди изборния ден при произвеждане на общи или нови избори, а при частични избори - не по-късно от 25 дни. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид в последователността, в която избирателите са вписани в списъка на хартиен носител.

2. Общинската избирателна комисия предава незабавно по опис на служител от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" списъка по чл. 416, ал. 2 от ИК - на хартиен носител и в структуриран електронен вид, за извършване на проверка на данните в него.

2.1. В описа се посочват:

- име на независимия кандидат;

- вид избор по чл. 416, ал. 1 от ИК;

- датата и часът на постъпване на списъците в ОИК;

- броят на листовете в списъка;

- заявеният брой подписи на избиратели;

- необходимият минимален брой коректни записи за съответния избор съгласно чл. 416, ал. 1 от ИК;

- техническият носител със списъка в структуриран електронен вид.

3. Проверката се извършва от териториалното звено на ГД „ГРАО" не по-късно от 27 дни преди изборния ден при произвеждане на общи и нови избори, а при частични избори не по-късно от 23 дни и обхваща:

- за българските граждани - име, ЕГН и постоянен адрес в общината, съответно в кметството или района;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - име, личен номер (ЛН), номер на лична карта или паспорт, номер на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация и адрес на пребиваване в съответната община, кметство или район.

4. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис в списъка на члена на инициативния комитет, пред когото е положен подписът на избирателя.

5. За резултата от проверката на данните в списъка териториалното звено на ГД „ГРАО" изготвя протокол, който се подписва от ръководителя. Протоколът се съставя в два екземпляра, единият от които се предоставя на ОИК.

5.1. В протокола се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой повторени записи в същия списък;

* брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;

* брой неверни и непълни имена;

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена за българските граждани;

* брой несъответствия между имена, личен номер и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на Европейския съюз;

* брой избиратели без посочен постоянен адрес/адрес на пребиваване или с постоянен адрес/адрес на пребиваване извън изборния район (съответната община, кметство или район);

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

* брой записи без положен подпис от лицето.

6. Протоколът по т. 5 заедно със списъка на хартиен носител и в структуриран електронен вид се предава от териториалното звено на ГД „ГРАО" на ОИК. За предаването се подписва протокол в два екземпляра.

7. Не по-късно от 27 дни преди изборния ден при произвеждане на общи и нови избори, а при частични - не по-късно от 23 дни ОИК въз основа на извършената от териториалното звено на ГД „ГРАО" проверка установява резултата от списъците в подкрепа участието на независим кандидат за общински съветник или кмет.

8. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите.

9. При поискване от инициативен комитет, регистриран за участие, ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 5 и установения резултат за представения от инициативния комитет списък при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. За предаването на данните се подписва протокол в два екземпляра - по един за ОИК и представляващото инициативния комитет лице.

10. Когато в резултат на проверката и след изтичане на крайния срок за регистрация на кандидатска листа на независим кандидат ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията се заличава с решение.

11. Решението на ОИК за заличаване се съобщава и изпраща веднага на инициативния комитет и подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златаревва

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1834-МИ / 10.07.2020

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

 • № 1833-МИ / 07.07.2020

  относно: утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • всички решения