Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 597-МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 567-МИ от 28 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в диспозитива на Решение № 567-МИ от 28 август 2011 г. Неправилно е изписан номерът на отмененото от Централната избирателна комисия решение на Общинската избирателна комисия в община Варна. Производството, по което е постановено Решение № 567-МИ на ЦИК, е по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК по жалба срещу решение № 11 от 20.08.2011 г. Решение с този номер е било предмет на проверка от страна на Централната избирателна комисия и именно то е отменено. При изписване на диспозитива на решението е допусната техническа грешка, като вместо „решение № 11" е изписано „решение № 22", което не отговаря на ясно формираната воля на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 567-МИ от 28 август 2011 г., като в диспозитива на решението вместо „решение № 22" да се чете „решение № 11".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения