Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 595-ЕП
София, 8 август 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Вяра Константинова Анкова, представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ ООД (универсален правоприемник на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД), за допускане на нарушение на изискването на чл. 179 от Изборния кодекс, изразяващо се в излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания, които трябва да се отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 7-ЕП от 9 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против „Нова Броудкастинг Груп“ АД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от Вяра Константинова Анкова, с ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 7-ЕП от 9 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 271-ЕП от 8 май 2019 г. на ЦИК, против Вяра Константинова Анкова, ЕГН …, представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ АД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, затова че при излъчване на предизборни видеоматериали по програма „Нова телевизия“, представляващи предизборна агитация на ПП „ВМРО-БНД“ във времевия диапазон от 9:39:57 до 9:40:24 ч. на 6 май 2019 г. и предизборна агитация на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ във времевия диапазон от 23:19:33 до 23:20:05 ч. на 6 май 2019 г., които не са отделени чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен, което представлява нарушение на чл. 179 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 179 ИК, задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

На основание взето решение от едноличния собственик на капитала от 01.05.2019 г., „Нова Броудкастинг Груп“ ЕАД е прекратено без ликвидация в съответствие с чл. 264, ал. 1, изречение второ от Търговския закон и е заличено от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (вписване 20190709111733). Универсалният правоприемник на заличения търговец е „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, с ЕИК 205738443, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от управителите Николай Стефанов Андреев, ЕГН…, и Вяра Константинова Анкова, ЕГН… (вписване 20190709111733).

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 179 ИК от страна на Вяра Константинова Анкова, представляваща „Нова Броудкастинг Груп“ ООД, за което е предвидено административно наказание по чл. 474, ал. 1 ИК.

АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, е постъпило възражение по АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г.

С възражението са оспорени направените в АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г. констатации. Изложените от нарушителя доводи не оборват констатираното в АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г. нарушение, което се потвърждава и от приложените по административнонаказателната преписка доказателства: Решение № 271-ЕП от 8 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 36 от 08.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-222 от 07.05.2019 г., към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от Публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги.

В съставения АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г. нарушение приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 474, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 179 ИК нарушителят се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 7-ЕП от 9 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 179 ИК от Вяра Константинова Анкова, ЕГН …, в качеството й на представляващ „Нова Броудкастинг Груп“ ООД със седалище и адрес – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, и всички свързани с него факти и обстоятелства административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Вяра Константинова Анкова, ЕГН …, представляваща „Нова Броудкастинг Груп“ ООД, с ЕИК 832093629, адрес и седалище на управление – гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл. 474, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 179 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения