Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 59-ЕП
София, 4 април 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 15, чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 117 – 123 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Застъпници

 1. Кандидатите от кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.
 2. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
 3. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 4. Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния район;

б) за СИК извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната

 1. Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната районна избирателна комисия (РИК) до изборния ден – 17,00 часа на 25 май 2019 г. Заявлението за регистрация на застъпници, което е по образец (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа), се подава не по-късно от три дни преди изборния ден - 17,00 часа на 25 май 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 43-ЕП от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава в РИК от представляващите или упълномощени от тях лица.

 1. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 44-ЕП от изборните книжа).
 2. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 4, буква „а“. Заявлението се завежда във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 3. След извършване на проверка за спазване на изискванията по т. 2, 3 и 31 РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на застъпниците в един екземпляр по образец (Приложение № 46-ЕП от изборните книжа).
 4. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, когато застъпникът не може да упражнява правата си или когато е направено предложение за замяна на вече регистриран застъпник. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район.
 5. Заместващите застъпници се регистрират от РИК по реда на т. 5 чрез предложение по образец (Приложение № 41-ЕП от изборните книжа) подадено до изборния ден – 17,00 часа на 25 май 2019 г.
 6. Предложението по т. 10, както и следващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от РИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 44-ЕП от изборните книжа).
 7. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията на заместения застъпник и анулира удостоверението му.
 8. Районната избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
 9. Районната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 45-ЕП от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване на изискванията за защита на личните данни.
 10. Отказът на РИК да регистрира застъпник може да се оспори пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Регистрация на застъпници и на заместващи застъпници извън страната

 1. 16. Регистрацията на застъпниците извън страната се извършва от Централната избирателна комисия по реда на т. 5 чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ЕП от изборните книжа).
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда в ЦИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа (Приложение № 44-ЕП от изборните книжа).
 3. Регистрацията на нови застъпници извън страната се извършва по реда на т. 5 и при спазване на изискванията на т. 4, буква „б“. Заявлението се вписва на страница втора от Входящия регистър.
 4. След извършване на проверка на лицата Централната избирателна комисия регистрира застъпниците и издава удостоверение по образец за застъпници извън страната (Приложение № 47-ЕП от изборните книжа).
 5. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде пред ЦИК предложение за регистрация на заместващи застъпници в избирателните секции извън страната. Регистрацията се извършва по реда на т. 9 - 11, чрез предложение по образец (Приложение № 42-ЕП от изборните книжа). Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа може да бъде до една трета от броя на избирателните секции извън страната.
 6. С решението си ЦИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията на заместения застъпник и анулира удостоверението му, след което издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.
 7. Централната избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 45-ЕП от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“.
 8. Отказът на ЦИК да регистрира застъпник може да се обжалва по реда на чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс.

 Права и задължения на застъпниците

 1. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация на български език в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
 2. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция или инициативен комитет в съответния район, и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

в) да присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

г) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

д) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК, с резултатите в съответния район. Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

Имената и единния граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК, съответно от РИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложения № 95-ЕП и 96-ЕП от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

е) да присъства при въвеждането в изчислителните пунктове на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции;

ж) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

 1. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

 Легитимация и отличителни знаци

 1. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден – и с утвърдения отличителен знак. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба 1000 лева.
 2. В изборния ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 52-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно пред ЦИК за секциите извън страната, които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

 Статут на застъпниците

 1. Застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите.

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

 Други разпоредби

 1. Застъпниците не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването. Застъпник, който наруши забраната да бъде придружител, се наказва с глоба от 1000 лева.
 2. Застъпниците не могат да бъдат кандидати, наблюдатели, представители на друга партия, коалиция или инициативен комитет, членове на избирателна комисия, членове на друг инициативен комитет, анкетьори или друго подобно качество.
 3. Застъпниците на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.
 4. На лицата в качеството им на застъпници не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

192-ЕП/

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения