Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
София, 5 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", представлявана от Красимир Дончев Каракачанов - председател, заведено под № 23 на 28 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 12.05.2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис от решение от 27.11.2009 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС - ФО, за вписване на промени по партидата на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 98 на „Държавен вестник", бр. 44 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 8176/1999 г., издадено на 01.07.2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Организационния съвет на партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", проведено на 16.07.2011 г., компетентен съгласно Устава на партията орган да приема решения за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-311 от 30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 3659-0 от 04.07.2011 г. на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон - гр. София, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 01.07.2011 г. на СГС - ТО по ф.д. № 8176/1999 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно № 56 от 28.07.2011 г.; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 15 782 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 04.08.2011г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установи, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписи на избиратели, подкрепящи партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., съгласно изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения