Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 589-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент н републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Пловдив с вх. № ПВР-05-2\24 от 20.05.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Стоилов Василев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиян Руменов Иванов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цеца Пенчева Бресковска

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Мурад Ферад Ферад

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Антония Борисова Костова

ЕГН ...

 

Константин Василев Пехливанов

ЕГН ...

 

Изабела Светлозарова Петкова

ЕГН ...

 

Теодора Росенова Кирилова

ЕГН ...

 

Гергана Лъвова Костадинова

ЕГН ...

 

Калоян Николаев Сухоруков

ЕГН ...

 

Спас Атанасов Шуманов

ЕГН ...

 

Антон Костадинов Вътов

ЕГН ...

 

Райна Емилова Бонева

ЕГН ...

 

Димитър Василев Згуров

ЕГН ...

 

Петя Йовкова Борисова

ЕГН ...

 

Тамер Джемалов Бейсимов

ЕГН ...

 

Андрей Иванов Захариев

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения