Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 589-ПВР/НС
София, 24 септември 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент н републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Пловдив с вх. № ПВР-05-2\24 от 20.05.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 19.09.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 539-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Стоилов Василев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиян Руменов Иванов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цеца Пенчева Бресковска

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Мурад Ферад Ферад

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Антония Борисова Костова

ЕГН ...

 

Константин Василев Пехливанов

ЕГН ...

 

Изабела Светлозарова Петкова

ЕГН ...

 

Теодора Росенова Кирилова

ЕГН ...

 

Гергана Лъвова Костадинова

ЕГН ...

 

Калоян Николаев Сухоруков

ЕГН ...

 

Спас Атанасов Шуманов

ЕГН ...

 

Антон Костадинов Вътов

ЕГН ...

 

Райна Емилова Бонева

ЕГН ...

 

Димитър Василев Згуров

ЕГН ...

 

Петя Йовкова Борисова

ЕГН ...

 

Тамер Джемалов Бейсимов

ЕГН ...

 

Андрей Иванов Захариев

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 25 септември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения