Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 585-ЕП
София, 4 юни 2014 г.

ОТНОСНО: писмо от РИК в Четвърти район – Великотърновски, и приложен към него констативен протокол за липса на Списък на заличените лица в секция № 041400011 – с. Новогорци, община Златарица

Постъпило е писмо от РИК в Четвърти район - Великотърновски, с вх. № ЕП-15-308 от 31.05.2014 г. на ЦИК, с приложен към него констативен протокол между РИК в Четвърти район - Великотърновски, и ТЗ „ГРАО" - гр. Велико Търново. Видно от констативния протокол е установено, че липсва Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на секция № 041400011 - с. Новогорци, община Златарица.

С оглед извършването на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК съгласно Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. на ЦИК и на основание чл. 57, ал. 1, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. - т. 17 и 18 и Решение № 374-ЕП от 15 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК в Четвърти район - Великотърновски, да извърши проверка относно наличието на Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на секция № 041400011 - с. Новогорци, община Златарица, в помещението за съхранение на изборните книжа и материали.

РАЗРЕШАВА отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали на територията на РИК в Четвърти район - Великотърновски, от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, от определена със заповед на кмета на община Златарица комисия за изваждането и предаване на ГД „ГРАО" от съответната РИК на Списъка на заличените лица на секция № 041400011 - с. Новогорци, община Златарица.

Отварянето на помещението да се осъществи не по-късно от 8 юни 2014 г. при спазване на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК и в присъствието на представители на РИК в Четвърти район - Великотърновски, и при съставяне на протокол по реда на т. 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения