Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 578-ПВР/МИ
София, 30.05.2014

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-56/26.05.2014 г. от ОИК -Русе, към което е приложено предложение от Евгений Николаев Хараламбиев - пълномощник на коалиция „Синята коалиция" за назначаване на Миглена Момчилова Трифонова, ЕГН ..., за член на ОИК - Русе. Приложени са заверени копия на пълномощни от 17.02.2014 г. и 18.05.2014 г. от представляващите „Синята коалиция" Радан Миленов Кънев и Мартин Димитров Димитров в полза на Евгений Николаев Хараламбиев. На 30 май 2014 г. по електронен път в ЦИК е получена декларация по чл. 66, чл. 80, ал.1 във връзка с чл. 81 от ИК от Миглена Момчилова Трифонова, че отговаря на законовите изисквания да бъде назначена за член на избирателната комисия.

Със заявлението на ОИК - Русе се иска и поправка в презимето на Севил Веждетова Караманова - член на комисията. Такава поправка не се налага, тъй като в Решение № 330-ПВР/МИ от 10.05.2014 г. на ЦИК имената на лицето са правилно изписани.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Русе, Миглена Момчилова Трифонова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения