Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 578-ПВР/МИ
София, 30 май 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-56/26.05.2014 г. от ОИК -Русе, към което е приложено предложение от Евгений Николаев Хараламбиев - пълномощник на коалиция „Синята коалиция" за назначаване на Миглена Момчилова Трифонова, ЕГН ..., за член на ОИК - Русе. Приложени са заверени копия на пълномощни от 17.02.2014 г. и 18.05.2014 г. от представляващите „Синята коалиция" Радан Миленов Кънев и Мартин Димитров Димитров в полза на Евгений Николаев Хараламбиев. На 30 май 2014 г. по електронен път в ЦИК е получена декларация по чл. 66, чл. 80, ал.1 във връзка с чл. 81 от ИК от Миглена Момчилова Трифонова, че отговаря на законовите изисквания да бъде назначена за член на избирателната комисия.

Със заявлението на ОИК - Русе се иска и поправка в презимето на Севил Веждетова Караманова - член на комисията. Такава поправка не се налага, тъй като в Решение № 330-ПВР/МИ от 10.05.2014 г. на ЦИК имената на лицето са правилно изписани.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Русе, Миглена Момчилова Трифонова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения