Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 574-МР
София, 23 септември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Мадара-древна и магична“ за участие с наблюдател в местния референдум в с. Мадара на 26 септември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-7 от 21.09.2021 г. чрез електронната поща в Централната избирателна комисия, подписано чрез електронен подпис от сдружение с нестопанска цел „МАДАРА - ДРЕВНА и МАГИЧНА“, ЕИК 206219647, представлявано от Неделчо Костадинов Неделчев, за регистрация за участие с наблюдатели в местния референдум в с. Мадара, на 26 септември 2021 г.

Към заявлението са приложени декларации по образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа) – 2 (два) бр., списък с имената и ЕГН на изрично упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за местния референдум – 2 (два) бр., както и пълномощни към лицата от представляващия сдружението – 2 (два) бр.

От Удостоверение изх.№ 20210920165731/20.09.2021 г. от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението има предмет на дейност – защита на конституционните и граждански права и е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решения № 79-МИ от 20.05.2021 г. за приложимите решения на ЦИК при произвеждане на нови и частични избори и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение с нестопанска цел „МАДАРА – ДРЕВНА и МАГИЧНА“, ЕИК 206219647, представлявано от Неделчо Костадинов Неделчев, за участие с наблюдатели в местния референдум в с. Мадара на 26 септември 2021 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) представители на сдружение с нестопанска цел „МАДАРА – ДРЕВНА и МАГИЧНА“, ЕИК 206219647, за страната, както следва:

Божидара Любенова Руменова, ЕГН …

Павлина Донева Стоянова, ЕГН …

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • № 2526-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • всички решения