Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 569-ЕП
София, 29 май 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните членове на Европейския парламент и възникване на мандата на член на Европейския парламент

В заседание на 29 май 2014 г. бе предложен и обсъден проект за решение, както следва:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 387, ал. 2, чл. 389, т. 1 и 13 и § 6, ал. 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Със свое Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. Централната избирателна комисия на основание чл. 387, ал. 1 от ИК обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите, коалициите и независимите кандидати, участвали в изборите за членове на  Европейския парламент от Република България, произведени на 25.05.2014 г.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 387, ал. 2 от ИК имената на избраните кандидати за  членове на Европейския парламент се обявяват от ЦИК не по-късно от 5 дни след изборния ден - 30 май 2014 г.

3. Когато кандидат за член на Европейския парламент подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент се счита, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, подадено чрез заявлението по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК. Наличието на такова съгласие е абсолютна правна предпоставка за регистрацията на кандидата, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за член на Европейския парламент. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за член на Европейския парламент, препятства възможността ЦИК да стори това. Налице е по същество изявление за отказ от кандидата да бъде избиран, който обвързва ЦИК  и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 387, ал. 2 от ИК спрямо този кандидат. В този случай в решението, което ЦИК ще приеме по реда на чл. 387, ал. 2 от ИК, тя ще следва да обяви за избран за член на Европейския парламент следващия в листата на тази партия или коалиция, от която е отказалият се кандидат за избран за представител в Европейския парламент от Република България.

По силата на чл. 5 от Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори (който е част от вътрешното право) мандатът на обявените за избрани кандидати започва да тече от откриване на първата сесия след всяко произвеждане на избори за членове на Европейския парламент. Приложена съгласно произведените от 22 до 25 май 2014 г. избори мандатът на новоизбраните в тях представители в Европейския парламент от Република България ще възникне от 1.07.2014 г. и то само ако положат клетва.

4. Обявеният за избран кандидат за член на Европейския парламент изпада в несъвместимост по смисъла на чл. 389, т. 1 и 13 от ИК едва след възникването на мандата му, т.е. след откриване на първата сесия на новоизбрания Европейски парламент, която е насрочена за 1 юли 2014 г. От изричната разпоредба на § 6, ал. 4 от ДР на ИК следва, че мандатът на новоизбраните кандидати за членове на Европейския парламент, които заемат изборна длъжност, се прекратява 7 дни преди дата на откриване на първото заседание на Европейския парламент, ако дотогава не са подали заявление пред Европейския парламент, в което са заявили, че няма да полагат клетва, защото избират да останат на досегашната си длъжност.

5. Крайният срок за подаване на това заявление е 7 дни преди датата на първото заседание на новоизбрания Европейски парламент - 23 юни 2014 г. включително. За подаденото заявление ЦИК се уведомява по реда на чл. 388 от ИК чрез председателя на Народното събрание и едва тогава може да предприеме действия по обявяване на следващия в листата на същата партия или коалиция кандидат за избран за член на Европейския парламент от Република България."

 

При проведеното гласуване за предложения проект са гласували „ЗА" Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ерх. Чаушев, И. Грозева, С. Солакова, Ив. Алексиева, М. Сюлейманов и Т. Цанева; „ПРОТИВ" гласуват: Цв. Томов, Е. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова и И. Ивков.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което се отхвърля.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение 2, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 387, ал. 2, чл. 389, т. 1 и 13 и § 6, ал. 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент и възникване на мандата на член на Европейския парламент.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения