Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 559-ПВР/НС
София, 20 септември 2021 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и 36, във връзка с чл. 135, чл. 142, чл. 259 и чл. 322 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Проверка на списъците, представени от партии и коалиции

 1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14 ноември 2021 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за проверка.
 2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.
 3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията/коалицията лица, или на положен квалифициран електронен подпис (КЕП), и обхваща:
  • имената на избирателя;
  • единния граждански номер (ЕГН) на избирателя.
 4. При установяване на 2500 коректни записа ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията съответно списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК, на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • наименование на партия или коалиция;
 • дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;
 • брой на хартиените листове в списъка;
 • брой на подписаните с КЕП заявления, представени на технически носител;
 • заявения от съответната партия или коалиция брой избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител/и.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • общ брой на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:
  • брой некоректни ЕГН или липсващи ЕГН;
  • брой несъответствия между ЕГН и имена;
  • брой повторени записи в списъка;
  • брой лица, участващи в списъци, проверени за съответния вид избори на 14 ноември 2021 г.;
  • брой неверни и непълни имена;
  • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
   • лица, ненавършили 18 години;
   • лица, поставени под запрещение;
   • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 2 октомври 2021 г. (42 дни преди изборния ден).

 1. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 2 октомври 2021 г. (42 дни преди изборния ден). При поискване от регистрирана за участие партия или коалиция, Централната избирателна комисия ѝ предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от партията или коалицията списък съответно по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

 

II. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независими кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

 1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.
 2. Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на ЦИК.
 3. Проверката обхваща:
  • имената на избирателя;
  • единния граждански номер (ЕГН) на избирателя;
  • наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет.
 4. При установяване на 2500 коректни записа ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

11.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 320, ал. 2 ИК на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • имена на издигнатите кандидати;
 • дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

11.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • брой на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:
  • брой некоректни ЕГН;
  • брой несъответствия между ЕГН и имена;
  • брой повторени записи в списъка;
  • брой лица, участващи в списъци, проверени за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.;
  • брой неверни и непълни имена;
  • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
  • общ брой лица без избирателни права, в т. ч.:
   • ненавършили 18 години;
   • поставени под запрещение;
   • изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

11.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 320, ал. 2 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

11.4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 17 октомври 2021 г. (27 дни преди изборния ден).

 1. ЦИК установява резултата за списъците по чл. 320, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 17 октомври 2021 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 320, ал. 2 ИК.

 

III. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на независими кандидати в изборите за народни представители

 1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от районната избирателна комисия (РИК) на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.
 2. Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.
 3. Проверката обхваща:
  • имената на избирателя;
  • единния граждански номер (ЕГН) на избирателя;
  • постоянен адрес на територията на изборния район;
  • наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет.
 4. При установяване на необходимия съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записи, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.
 5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

17.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • име на кандидата, издигнат от инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в РИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

17.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • брой на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:
  • брой некоректни ЕГН;
  • брой несъответствия между ЕГН и имена;
  • брой повторени записи в списъка;
  • брой лица, участващи в списъци, проверени за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.;
  • брой неверни и непълни имена;
  • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
  • общ брой лица без избирателни права, в т. ч.:
   • ненавършили 18 години;
   • поставени под запрещение;
   • изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
   • без постоянен адрес на територията на изборния район.

17.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 ИК се връща на РИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

17.4. ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 17 октомври 2021 г. (27 дни преди изборния ден).

 1. РИК установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 17 октомври 2021 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 257, ал. 2 ИК.

 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1830-НС / 27.03.2023

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

 • № 1829-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1828-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения