Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 557-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 35-ЕП от 25 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-хотел „Москва“, ет. мецанин представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН …, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 35-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 406-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-хотел „Москва“, ет. мецанин представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН …, затова, че в сайта на телевизията на 22 май 2019 г. от 20,58 ч. до 21,20 ч. в предаването „Честно казано“ с Люба Колезич е излъчен аудиоматериал, представляващ запис на предизборен агитационен репортаж на независим кандидат Десислава Петрова Иванчева, като в сайта не е публикувана информация за сключения договор между независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева и „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД във връзка с предизборната кампания, което е нарушение на изискванията на чл. 180, ал. 1 ИК.

„ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, като доставчик на медийни услуги не е публикувала информация за сключен договор между „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД и независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева за излъчване на платени репортажи по програма „Евроком“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК „Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите си, в това число безвъзмездни договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, на регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник“.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 ИК от страна на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-хотел „Москва“, ет. Мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН …, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. Управителят на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД е депозирал възражение до председателя на ЦИК, с което са оспорени направените в АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 406-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 50 от 24.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии, подписано от Иво Атанасов за председател на СЕМ, с вх. № ЕП-20-270 от 23 май 2019 г. на ЦИК, към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от Публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги.

В съставения АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и самоличността на нарушителя.

За установеното в АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение към 22 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 484, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК нарушителят се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-хотел „Москва“, ет. Мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН …, в нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – АУАН № 35-ЕП от 25 май 2019 г. нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-хотел „Москва“, ет. Мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН …, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 484, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК.

Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения