Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 551-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, назначена с Решение № 419-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-431/26.08.2011 г. от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" гр. Стамболийски, област Пловдив, Стоян Богданов да бъде направена промяна на члена на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, като на мястото на члена на ОИК Евелина Миткова Вълчинова, ЕГН ...от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Антония Миткова Димитрова, ЕГН .... Предложението е придружено от молба от Евелина Миткова Вълчинова, ЕГН ...за освобождаване й, като член на ОИК, декларация на Антония Миткова Димитрова по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната й карта и копие от дипломата й за висше образование.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, Евелина Миткова Вълчинова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив, Антония Миткова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения