Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 550-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Александър Кирилов Георгиев, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 38-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против Александър Кирилов Георгиев, с ЕГН …, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, с ЕИК 130446187, със седалище и адрес на управление гр. София – 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

Акт № 38-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 415-ЕП от 25 май 2019 г. на ЦИК, против Александър Кирилов Георгиев, с ЕГН …, в качеството му управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, с ЕИК 130446187, със седалище и адрес на управление гр. София – 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, за разпространение на вестник „Телеграф“ с брой от 24 май 2019 г. с разпространена към него притурка – книгата „Оригиналът Иван Костов Истината за прехода 1989-2019 г. и подзаглавие „Лъжата“ от 24 май 2019 г. безплатно издание на вестник „Телеграф“, в която се съдържат материали, които накърняват добрите нрави по отношение на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, както и честта и доброто име на кандидата за член на Европейския парламент Радан Миленов Кънев и представляващия коалицията Христо Любомиров Иванов, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК от страна на Александър Кирилов Георгиев, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.

АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок не е постъпило възражение

Установеното в АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 415-ЕП от 25 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 51 от 25.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ с вх. № ЕП-11-39 от 24 май 2019 г.

В съставения АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За установеното в АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г. нарушение към 24 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от Александър Кирилов Георгиев, с ЕГН …, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, с ЕИК 130446187, със седалище и адрес на управление гр. София – 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, в нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - АУАН № 38-ЕП от 27 май 2019 г. нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на Александър Кирилов Георгиев, с ЕГН …, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, с ЕИК 130446187, със седалище и адрес на управление гр. София – 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, глоба в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения