Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 550-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Оряхово, област Враца, назначена с Решение № 424-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-446 от 26.08.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Оряхово. Към него са приложени предложение от Маргарит Маждраков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Враца, с което се предлага членовете на ОИК в община Оряхово Йорданка Георгиева Йорданова и Денислав Севдалинов Ивов да бъдат освободени и на тяхно място да бъдат назначени в състава на ОИК в община Оряхово Цветана Стефанова Станева и Мануела Драгова Кръстева; молби от Йорданка Георгиева Йорданова и Денислав Севдалинов Ивов за освобождаването им като членове на ОИК в община Оряхово по лични причини; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените членове на ОИК в община Оряхово.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Йорданка Георгиева Йорданова, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Денислав Севдалинов Ивов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Цветана Стефанова Станева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Оряхово, област Враца, Мануела Драгова Кръстева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения