Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 549-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, собственик на сайта Blitz.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 47-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, представляванa от Ивайло Иванов Крачунов – управител, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 47-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 439-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, против „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210, представлявана от Ивайло Иванов Крачунов – управител, ЕГН …, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, собственик на интернет страницата Blitz.bg, за това, че на 26 май 2019 г., в 17.40 ч. на страницата Blitz.bg в статия, озаглавена „Нови резултати от заведението на шеф БЛИЦ: Генералската гозба е недостижима, Каракачански сач набира скорост“, са публикувани данни за резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Предварителните резултати са публикувани под формата на информация за „цената на различни ястия от петата кулинарна сводка“, а именно: „Генералска гозба“ – 31,1 %, „Филе Елена“ – 27 %, „Мераклийски тас кебап“ –3,8 %, „Патриотична разядка“ – 1,4 %, „Хайдушко мезе“ – 1,2 %, „Азбучно плато“ – 1,6 % и „Агнешки главички“ – 5,2 %. В статията изрично е отбелязано, че „Очаква се посещаемостта на масовото заведение на шеф БЛИЦ към края на изборния ден да достигне около 34 %“. С извършеното по този начин огласяване на предварителните резултати от гласуването в изборния ден от доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД се нарушава забраната на изискванията на чл. 205, ал. 5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК, от страна на доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, собственик на сайта Blitz.bg.

АУАН № 47-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му, от която той се е възползвал, като е направил възражение с вх. № ЕП-20-289 от 20.06.2019 г. на ЦИК. С възражението са оспорени направените в АУАН № 47-ЕП от 27 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 439-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 47-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. № С-114-1 от 26.05.2019 г., с приложена разпечатка от сайта Blitz.bg от 26.05.2019 г. и Указ № 53 на Президента на републиката от 20 март 2019 г. за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., (обн. ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.).

В съставения АУАН № 47-ЕП от 27 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя и неговата вина.

След като ЦИК провери АУАН № 47-ЕП от 27 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53 ал.1 и ал.2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, с ЕИК 204080210, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, ЕИК 204080210, представлявана от Ивайло Иванов Крачунов – управител, ЕГН …, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Оборище“, ул. „Чумерна“ № 14, ет. 1, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения