Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 544-ПВР/МИ
София, 26 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, назначена с Решение № 204-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-438 от 26.08.2011 г. от Владимир Москов - кмет на община Гоце Делчев, придружено с предложение от Иса Иса Хаджиали - общински председател на ДПС - Гоце Делчев, за промяна в състава на ОИК в община Гоце Делчев, като Гюлфие Исмаил Джугданова - член на ОИК, бъде освободена по нейно искане и на нейно място да бъде назначена Фатме Ибраим Паша. Към предложението са приложени искане от Гюлфие Исмаил Джугданова за освобождаването й като член; копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Фатме Ибраим Паша.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Гюлфие Исмаил Джугданова.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Гоце Делчев, област Благоевград, Фатме Ибраим Паша, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения