Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 54-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Благоевград с вх. № ЕП-05-33 от 31.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Първи район - Благоевградски, поради което съставът на РИК в Първи район - Благоевградски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Благоевград предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл.61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Първи район -Благоевградски, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елиана Георгиева Спасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Стефанов Симонски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Кирилов Иванов
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Мартин Йорданов Лалев
Елена Иванова Панчева
Мартин Христов Бусаров
Димитър Станкев Колев
Маргарита Кръстева Тодорова
Васил Михайлов Стоянов
Васил Исталиянов Дичев
Анна Кирилова Бистричка
Красимира Костадинова Тагарева
Искрен Албенов Шишков
Бойка Николова Юсева
Илия Олегов Милев
Мария Николова Стойнева
Иван Димитров Михайлов
Стоян Христов Христов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения