Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 537-ПВР
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 12-ПВР от 18 юни 2011г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Допуска поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 12-ПВР от 18 юни 2011г. на ЦИК, съгласно приложенията към настоящото решение, както следва:

1. В Приложение № 5, в указанието към образеца, абзац четвърти, изречение първо, думите "или ал. 2" се заличават.
2. В Приложение № 6, в указанието към образеца, абзац втори, думите "адреса на пребиваване" и скобите се заличават.
3. В Приложение № 50, в указанието към образеца, абзац трети, думите "и е неразделна част от протокола на СИК" се заличават.
4. В Приложение № 51, в указанието към образеца, абзац трети, думите "и е неразделна част от протокола на СИК" се заличават.
5. В Приложение № 57:
- след ред 1 на таблицата се добавя нов ред с три графи. В първата графа се вписва цифрата 2, във втората графа се изписва текст „Брой заличени имена, под него многоточие, под многоточието текст „(с думи)", а в третата графа - многоточие и под многоточието текст „(с цифри)";
- текстът във втората графа на ред 3 се изменя, както следва: „Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)";
- номерацията на останалите редове в таблицата се променят съответно.
6. В приложение № 81:
а) на ред "(собствено, бащино, фамилно име)" под многоточието на ред "Подписаният(ата)" след думата "бащино" се добавя "(ако е приложимо)";
б) на ред "ЕГН" след съкращението "ЕГН" се поставя наклонена черта и се добавя "ЛН";
в) на ред "... издаден на ... от ..." след многоточието след думата "от" се поставя наклонена черта и се добавя "№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него" и след думите "постоянен адрес" се поставя наклонена черта и се добавя "адрес на пребиваване";
г) текстът "направеното от мен дарение на:", изписан под думите "ДЕКЛАРИРАМ, че:", се замества с текста: "средствата, с които съм финансирал кампанията на";
д) в указанието към образеца абзац втори се изменя така:
"Декларацията се подава от всеки кандидат или член на инициативен комитет - български гражданин или гражданин на друга държава - членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията на политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева."

ІІ. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 5, 6, 50, 51, 57 и 81, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения