Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 535
София, 14 септември 2021 г.

ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление от Цончо Томов Ганев, в качеството му на зам.-председател на ПП „Възраждане“, ЕИК: 176845471, адрес: гр. София, п. код 1303, бул. „Христо Ботев“ № 111, тел.: 0888 909 984, е-мейл: [email protected].

Заявителят поставя въпроси, по които желае да му бъде отговорено, като заявява, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ и посочва правно основание на искането си чл. 24 и чл. 25 ЗДОИ. В заявлението е посочено, че лицето желае информацията да му бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected].

Заявлението е с вх. № ЦИК-16-14/27.08.2021 г.

След като се запозна с поставените въпроси, Централната избирателна комисия счита, че формулираното от жалбоподателя искане не представлява такова за достъп до обществена информация, тъй като са поставени въпроси, които нямат характер на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), по следните съображения:

Както предвижда чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление в Република България. Централната избирателна комисия може да вземе решение, свързано с достъп до обществена информация, стига поисканата информация да се създава или съхранява от нея, но формулираните в заявление вх. № ЦИК-16-14/27.08.2021 г. въпроси са относно действия, които от една страна се отнасят до поведение на други органи и институции, а от друга – информацията, която се изисква, нито е събрана или създадена от ЦИК, нито е обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис,.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 ЗДОИ този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Безспорно Централната избирателна комисия е задължен субект по смисъла на чл. 3 ЗДОИ, а правото да се търси и получава информация е конституционно скрепено (чл. 41 от Конституцията) и обхваща и задължението на държавните органи да осигурят достъп до общественозначима информация, с изключение на нормативно уредените ограничения на това право. От друга страна, на основание чл. 9 ЗДОИ обществената информация, създавана и съхранявана от органите (между които е и ЦИК), е официална и служебна. Официална е информацията(чл. 10 ЗДОИ), която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местно самоуправление при осъществяване на техните правомощия, а служебна е информацията(чл. 11 ЗДОИ), която се събира, създава и съхранява при осъществяване на техните правомощия.

Заявлението с вх. № ЦИК-16-14/27.08.2021 г. не покрива нито един от изброените критерии, не се обективира искане за предоставяне на документ/и, които Централната избирателна комисия изготвя и/или съхранява в архива си, поради което същото не може да бъде уважено. Предвид изложеното, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление № ЦИК-16-14/27.08.2021 г. от Цончо Томов Ганев, в качеството му на зам.-председател на ПП „Възраждане“, ЕИК: 176845471, адрес: гр. София, п.код 1303, бул. „Христо Ботев“ № 111, тел.: 0888 909 984, е-мейл: [email protected], тъй като исканата информация няма характер на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховен административен съд.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения