Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 533-МИ
София, 14 септември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Крумовград, с писмо вх. № МИ-15-256 от 09.09.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 157 от 06.09.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, Сабри Алиосман Осман.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 157 от 06.09.2021 г. на ОИК – Крумовград; препис-извлечение от акт за смърт № 0001 от 31.08.2021 г. на Сабри Алиосман Осман; заверено копие от протокол № 45 от 06.09.2021 г. от заседание на ОИК – Крумовград; заверено копие от писмо от община Крумовград с вх. № 187/07.09.2021 г. на ОИК за броя на населението по постоянен адрес на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, по данни на ТЗ „ГРАО“ – Кърджали – 481 жители към 22.07.2021 г., поради което в кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Крумовград, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения