Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 532-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Божидар Лукарски, председател на предизборен щаб на коалиция „Реформаторски блок“, за нерегламентирани публикации в електронни медии

Постъпила е жалба с вх. № ЕП-11-16/21.05.2014 г. на ЦИК от Божидар Лукарски, председател на предизборния щаб на коалиция „Реформаторски блок". В жалбата се твърди, че в електронни медии и социални мрежи се разпространява публикация от интернет сайт с адрес www.kircaalihaber.net, като публикацията е на турски език и имитира предизборна агитация на коалиция „Реформаторски блок". Твърди се също, че на практика това са стари снимки, придружени с текст, като това са фалшификати, целящи да компрометират коалицията. Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да извърши необходимото за прекратяване на разпространението на тази фалшива информация и търсене на отговорност от виновните лица.

На 22.05.2014 г. беше поискана и предоставена от жалбоподателя допълнителна информация изразяваща се в агитационни материали на коалиция „Реформаторски блок". Материалите представляват хартиени бюлетини/картички, съдържащи изображения на кандидата Корман Исмаилов, номера на коалицията в бюлетината и номера на кандидата в листата, както и послания към избирателите на български език. В писмо към тях се уточнява, че това са актуалните агитационни материали използвани в предизборната кампания. Твърди, че не следва да се считат за действителни всякакви други рекламни политически материали с различен вид от представените, тъй като не са създадени от коалиция „Реформаторски блок".

По направените оплаквания в жалбата ЦИК извърши проверка на съдържанието на посочения интернет сайт с адрес www.kircaalihaber.net, от която установи, че този сайт не съдържа компрометираща коалицията информация. Интернет страницата е блокирана и нейното съдържание са само няколко морски пейзажа без възможност да се оперира вътре в нея. Допълнително ЦИК установи, че на новинарския интернет сайт „КЪРДЖАЛИ ХАБЕР" с електронен адрес www.kircaalihaber.com, сходен до голяма степен с електронния адрес на сайта www.kircaalihaber.net, посочен в жалбата, са публикувани новини на български и на турски език в различни негови секции. Видно от Търговския регистър, сайтът е собственост на ЕТ „Сени медия - Себахат Ахмед", с ЕИК  202471704. В секцията на турски език е качена новина, а над текста има агитационен материал с образа на Корман Исмаилов и текст на турски език. За изясняване на тази публикация на 23.05.2014 г. беше осъществен телефонен разговор с Мюзекки Ахмед представящ се за гл.редактор на сайта в гр.Кърджали. На поставените въпроси обясни, че визуализацията в сайта не представлява агитация, а по същество е новина, прихваната от други турски сайтове и качена на тяхната електронна страница във вида, в който е публикувана на другите места. Предвид това не се касае за излъчване, произтичащо от договор за възлагане или други предоставени права, както и че тази новина ще бъде свалена от тяхната електронната страница. В писмо от същото лице вх. № ЕП-20-506 от 23.05.2014 г. на ЦИК, получено по електронната поща, подробно е разяснено съдържанието на новината в сайта. Заявява, че на интернет сайта не е публикувал агитационни материали на турски език, а е разпространил посочената по-горе информация, публикувана в анадолска агенция, като неин абонат. Писмото съдържа и превод на новината на български език, както и заявление, че същата ще бъде свалена от електронната страница на агенцията.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима. При разглеждане по същество ЦИК приема, че няма как да бъде установено лицето собственик или имащо права върху електронния сайт www.kircaalihaber.net, с оглед констатиране на нарушение на предизборната агитация и евентуално търсене на отговорност от виновните лица. Доколкото в електронния сайт www.kircaalihaber.сом се съдържа новина на турски език, същата не противоречи на правилата на Изборния кодекс, но приложеният към нея агитационен материал с образа на Корман Исмаилов и текст на турски език в него следва да бъде премахнат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Божидар Лукарски, председател на предизборен щаб на коалиция „Реформаторски блок", в частта относно търсене на отговорност от виновните лица за нерегламентирани публикации в електронните медии.

ЗАДЪЛЖАВА ЕТ „Сени медия - Себахат Ахмед", с ЕИК 202471704, да премахне публикувана новина в електронния сайт www.kircaalihaber.сом.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения