Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 53-МИ
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от Румен Маринов Йончев, представляващ партията, чрез упълномощения представител Теодора Георгиева Стоянова, заведено под № 2 на 19 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, област Враца, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, и за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.
  2. Удостоверение № 48-00-662 от 18.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
  3. Пълномощно от 18.05.2021 г. в полза на Теодора Георгиева Стоянова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1032-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения