Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 527-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Алфатар, област Силистра, назначена с Решение № 249-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-411/24.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощена да представлява ПП"ГЕРБ" в община Алфатар, област Силистра, Янка Стоянова Господинова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Алфатар, като на мястото на председателя Марин Ников Маринов да бъде назначена Кица Василева Иванова, ЕГН ..., и на мястото на членовете на ОИК Галина Василева Костова и Росица Петрова Петрова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъдат назначени за членове на ОИК Павлина Савова Стоева, ЕГН ..., и Тамара Борисова Вацева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписани заявления от Марин Ников Маринов за освобождаването му като председател, Галина Василева Костова и Росица Петрова Петрова за освобождаването им членове на ОИК по лични причини, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за висше образование на Кица Василева Иванова, Павлина Савова Стоева и Тамара Борисова Вацева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Марин Ников Маринов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Кица Василева Иванова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Галина Василева Костова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Павлина Савова Стоева, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Росица Петрова Петрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Алфатар, област Силистра, Тамара Борисова Вацева, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения