Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 267-ЕП
София, 30 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-29 от 29.04.2014 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявана от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Галина Рангелова Асенова, регистрирано с Решение на ЦИК № 237-ЕП от 24.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Галина Рангелова Асенова, представляваща сдружението в полза на 31 (тридесет и едно) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Ирина Златкова Андреева

2.

Десислава Ламбрева Иванова

3.

Господинка Тонева Димова

4.

Бояна Тенчева Димитрова

5.

Антон Георгиев Димов

6.

Блага Христова Кокарешкова

7.

Тина Любомирова Тивчева

8.

Милтяди Стефанов Симеонов

9.

Любомир Димитров Петров

10.

Ани Василева Филипова

11.

Моника Кирилова Камберова

12.

Радослава Йорданова Каменова

13.

Атанас Георгиев Пехливанов

14.

Донка Драгомирова Минева

15.

Мария Йорданова Тодорова

16.

Ирена Стойкова Широканска

17.

Иван Василев Терзийски

18.

Даниел Цветанов Петров

19.

Силвия Стефанова Сукалинска-Петрова

20.

Стефан Венциславов Петров

21.

Борислав Бойков Георгиев

22.

Десислава Ангелова Донкова

23.

Невена Георгиева Николова

24.

Христинка Иванова Иванова

25.

Деян Красимиров Кунчев

26.

Даниел Петров Йорданов

27.

Иван Кирилов Захариев

28.

Желязко Велков Кочанов

29.

Анатоли Емилов Кръстев

30.

Симона Валериева Гергова

31.

Милена Маринова Маринова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

526-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения