Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 520-МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, § 1, т. 5 и § 10, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I. Пасивно избирателно право на българските граждани и гражданите на държави - членки на Европейския съюз
1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които отговарят едновременно на следните условия:
- навършили са 18 години към изборния ден включително;
- нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз;
- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- живели са в съответното населено място най-малко през последните 4 месеца. „Живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място" е български гражданин, който отговаря алтернативно на едно от следните условия:
а) към 22.06.2011 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, в които ще се кандидатира;
б) към 22.06.2011 г. включително има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България, като може да се кандидатира по постоянен или настоящ адрес. Кандидатът за кмет на кметство трябва да има постоянен или настоящ адрес на територията на съответното кметство, за което ще се кандидатира.
2. Граждани на държава - членка на Европейския съюз, имат право да бъде избрани само за общински съветник, ако отговарят едновременно на следните условия:
- навършили са 18 години към изборния ден включително;
- нямат българско гражданство;
- нямат гражданство в държава извън Европейския съюз;
- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, придобит при условията и по реда на Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България;
- живели са в съответното населено място най-малко през последните 4 месеца. „Живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място" е гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който към 22.06.2011 г. включително има адрес на пребиваване на територията на съответното кметство или община, в която община ще се кандидатира;
- не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани;
- с писмена декларация са заявили желанието си да бъдат избрани.

II. Издигане на кандидати.
3. Кандидати за общински съветници и кметове могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия и Общинската избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции от партии и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати, както и от регистрирани в Общинската избирателна комисия местни коалиции.
4. Партиите, участващи в състава на коалиция от партии, не могат самостоятелно да издигат кандидати за общински съветници и кметове.
5. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местни коалиции за определен вид избори, не могат самостоятелно да издигат свои кандидати за същия вид избори.

III. Кандидатски листи
6. Кандидатите, издигнати от партии, коалиции от партии и местни коалиции, се подреждат в кандидатски листи.
7. Коалициите от партии участват в съответния вид избори (за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства) с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.
8. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местна коалиция за определен вид избори, не могат да участват самостоятелно със свои кандидатски листи за същия вид избори.
9. Всеки независим кандидат за общински съветник, кмет на община или кметство, образува самостоятелна кандидатска листа.
10. Всеки кандидат за кмет на община или за кмет на кметство, издигнат от партия, коалиция от партии или местна коалиция, образува самостоятелна кандидатска листа.
11. Независим кандидат за общински съветник или кмет не може да бъде включен в кандидатската листа на партия, коалиция от партии или местна коалиция.

IV. Лица, които не могат да бъдат регистрирани от партии и техните коалиции
12. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии, коалиции от партии и местни коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия.
Тези граждани могат да участват в изборите като независими кандидати.

V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност
13. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
14. От деня на регистрацията регистрираните кандидати за общински съветници и кметове не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.
15. Разпоредбата на т. 14 не се прилага, когато регистрираните кандидати за общински съветници и кметове са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите
16. Всеки кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране в кандидатска листа само на една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един изборен район.
17. Всеки кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство.
18. Кандидат за кмет на инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник на партия или коалиция от партии, а кандидат за общински съветник на инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет на партия или коалиция от партии.
19. Кандидат за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за общински съветник само на същата партия или коалиция от партии. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.
20. Когато кандидатът по т. 16 или 17 бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на т. 18 или т. 19, действителна е първата по време регистрация.
21. Народен представител може да бъде кандидат за кмет и за общински съветник. В случай че е избран за кмет, се прекратяват пълномощията му на народен представител.
22. Нарушението на изискванията по т. 16 - 19 и т. 21 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждане на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.
23. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 16, 17, 18 или 19. Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.
24. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местни коалиции за определен вид избори, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избори.

VII. Регистрация на листи по предложение от партии, коалиции от партии и местни коалиции. Подреждане на кандидатите
25. Подреждането на кандидатите за общински съветници в кандидатската листа се прави от съответната партия, коалиция от партии или местна коалиция. Броят на кандидатите за общински съветници на партии или коалиции от партии не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.
26. Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от партия, коалиция от партии или местна коалиция се регистрират от общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии или местна коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес или адрес на пребиваване) на кандидата за общински съветник (Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) или на кандидатите за кметове (Приложение № 43 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението се прилагат само следните документи:
а) решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници и за издигането на кандидатите за кметове;
б) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция от партии или местна коалиция (съответно Приложение №48 или Приложение №49 от изборните книжа за избиране на общински съветници и кметове);
в) декларация по образец от кандидата за общински съветник или кандидат за кмет, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 или 6 от ИК (съответно Приложение №52 и Приложение №53 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
г) декларация по образец от кандидата за общински съветник или кмет, че отговаря на условията по чл.122, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК (съответно Приложение №55 и Приложение №56 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
д) кандидатът за общински съветник - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и декларация по образец, в която декларира обстоятелствата по чл. 126, ал. 1, т. 5 от ИК (Приложение № 54 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
е) кандидатът по предходната буква "д" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква "д" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
ж) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

VIII. Подписка за независим кандидат. Регистриране на листи по предложение от инициативен комитет
27. Независим кандидат за кмет, издигнат от инициативен комитет, може да бъде издигнат за независим кандидат за общински съветник от друг инициативен комитет.
28. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:
28.1. За общински съветник в общини с население:
а) до 10 000 жители - не по-малко от 100 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители - не по-малко от 250 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината.
28.2. За кмет на община с население:
а) до 10 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;
б) до 20 000 жители - не по-малко от 400 избиратели от общината;
в) до 50 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;
г) до 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;
д) над 100 000 жители - не по-малко от 2000 избиратели от общината.
28.3. За кмет на кметство - една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.
29. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната си карта или паспорт, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство (съответно Приложение № 46 и Приложение № 47 от изборните книжа за общински съветници и кметове). Всеки избирател може да участва само в една подписка за съответния вид избор.
Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.
30. Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от инициативен комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес или адрес на пребиваване) на кандидата за общински съветник (Приложение № 44 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) или на кандидатите за кметове (съответно Приложение № 45 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 26, букви "б", „в", „г", „д" и „е", както и подписката по т. 29.
31. След приемане на документите по т. 29 и 30 общинската избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 23 септември 2011 г. включително (не по-късно от 29 дни преди изборния ден).
32. Общинската избирателна комисия в срок до 23 септември 2011 г. включително (не по-късно от 29 дни преди изборни ден) установява резултата от подписката.

IX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения
33. Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции от партии и местни коалиции, се регистрират от ОИК в срок до 20 септември 2011 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
34. Кандидатите за общински съветници и кметове, предложени от инициативни комитети, се регистрират от ОИК в срок до 20 септември 2011 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
35. Документите по т. 26 и 30 се завеждат с пореден номер в следните отделни регистри:
- Регистър на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 39 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на община (Приложение № 40 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство (Приложение № 41 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).
Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ОИК.
36. За регистрацията на всяка кандидатска листа на общински съветници, кандидати за кметове на общини и кандидати за кметове на кметства ОИК взема отделно решение, което се вписва в съответния регистър по т. 35.
Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава съответно:
- Удостоверение за регистриран кандидат за общински съветник (Приложение № 57 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове);
- Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение № 58 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове).

X. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация
37. Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатските листи за общински съветници и кандидатите за кметове и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.
38. В случай че указанията по т. 37 не са изпълнени в срок, ОИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.
39. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията от партии или местната коалиция може не по-късно от 2 октомври 2011 г. включително (20 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
40. Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията от партии или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 2 октомври 2011 г. включително.
41. Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения