Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 52-МИ
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „Републиканци за България“, подписано от Виктор Владимиров Серафимов, упълномощен от представляващия партията Цветан Генчев Цветанов – председател, заведено под № 1 на 19 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП „Републиканци за България“.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от СГС, VІ-18 състав, по ф.д. № 33/2020 г.
  2. Удостоверение № 48-00-660 от 18.05.2021 г. от Сметната палата за внесен от партията финансов отчет 2020 г.
  3. Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов – председател на партията, в полза на Виктор Владимиров Серафимов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1945-МИ от 21.01.2021 г. за участие в частичните избори на 28 февруари 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Републиканци за България“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Републиканци за България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения