Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5175-НС
София, 20 март 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-2 от 18.03.2019 г. на Централната избирателна комисия от Златко Живков – кмет на община Монтана, област Монтана, за разрешаване на достъп до запечатано помещение № 2, намиращо се на партера в административната сграда на община Монтана, град Монтана, ул. „Извора“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с освобождаване на място за изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и липсата на друго подходящо помещение в сградата на общинската администрация. Книжата и материалите от изборите за народни представители през 2017 г. ще бъдат преместени в помещение № 3, намиращо се в сградата на общинския архив гр. Монтана, бул. „Христо Ботев“ № 67, ет. 6, и съхранявани до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение и предаването им в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“. Новото помещение е охраняемо и е обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали, напълно отговарящо на изискванията на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение № 2, намиращо се на партера в административната сграда на община Монтана, град Монтана, ул. „Извора“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., с цел освобождаване на място в запечатаното помещение и преместване на книжата за съхранение в друго помещение, намиращо се в сградата на общинския архив гр. Монтана, бул. „Христо Ботев“ № 67, ет. 6, помещение № 3, до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение и предаването им в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новото помещение, определено за тяхното съхранение и то да се запечата по реда на същото решение.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в новото помещение до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения